به کار گیری فنون تصمیم گیری چند شاخصه جهت ارزیابی عوامل ریسک زنجیره ی تامین (مورد مطالعه: حوزه ی فناوری اطلاعات بنگاه های کوچک و متوسط)

سید حیدر میرفخرالدینی؛ داود عندلیب اردکانی؛ مرتضی رضایی اصل

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 107-130

چکیده
  زنجیره تامین، شبکه ای از سازمان های مستقل و مرتبط است که با تشریک مساعی در راستای کنترل، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات، از تامین کنندگان تا مصرف کنندگان نهایی با یکدیگر همکاری می کنند تا رضایت مشتری را برآورده سازند. در صنعت بویژه آن صنایعی که به سمت زنجیره های تامین طولانی تر حرکت می کنند موضوع مدیریت ریسک در زنجیره تامین موضوع ...  بیشتر