نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (مسئول مکاتبات)

3 کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

زنجیره تامین، شبکه ای از سازمان های مستقل و مرتبط است که با تشریک مساعی در راستای کنترل، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات، از تامین کنندگان تا مصرف کنندگان نهایی با یکدیگر همکاری می کنند تا رضایت مشتری را برآورده سازند. در صنعت بویژه آن صنایعی که به سمت زنجیره های تامین طولانی تر حرکت می کنند موضوع مدیریت ریسک در زنجیره تامین موضوع مهمی می باشد . فرایند مدیریت ریسک بر شناسایی ریسک های موجود و کاهش اثر نامطلوب آنها در زنجیره ی تامین تمرکز دارد و از چهار مرحله شناسایی، ارزیابی، کنترل یا مدیریت و ردیابی رخدادهای ریسکی تشکیل می شود. هدف از مرحله ارزیابی ریسک، اندازه گیری ریسک ها بر اساس شاخص های مختلف می باشد. رتبه بندی ریسک ها، قسمت کلیدی این فرایند به شمار می آید. در این مقاله ابتدا با بررسی فنون تصمیم گیری چند شاخصه سعی گردید تا مدل مناسب رتبه بندی ریسک ها جهت تعیین ارجحیت آنها و تخصیص منابع موجود برای مقابله با هر ریسک انتخاب گردد. در ادامه حوزه ی فن آوری اطلاعات بنگاه های  کوچک و متوسط، از فنون الکترو، تاپسیس و تاکسونومی استفاده گردید تا این عوامل رتبه بندی گردند و در ادامه ضمن محاسبه ی ضریب همبستگی اسپیرمن جهت تشخیص هم گرایی رتبه ها، با استفاده از روش میانگین، رتبه بندی نهایی عوامل ریسک زنجیره ی تامین این حوزه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Employing Multi Attributes Decision Making Techniques for Rating the Supply Chain Risk Factors (Case Study: the field of information technology in small and medium enterprises)

نویسندگان [English]

  • Haidar Mirfakhroddini 1
  • Davood Andalib Ardakani 2
  • Morteza Rezaei Asl 3

چکیده [English]

Supply chain is a network of independent organizations that cooperate with each other, in order to control, manage and improve material and information flow from suppliers to final consumers to meet customer satisfaction. In Industry, especially industries that are moving towards the longer supply chain, the issue of supply chain risk management is important.
The risk management process focuses on the identification of risks and reduction of theirs adverse effects. Risk management process in supply chain includes four-phase identification, assessment, control or management and tracking of risky events. The aim of risk assessment is risk measurement based on various attributes. A key part of this process is risk rating; in this article first, with study of multi criteria decision making, it was tried to recognize the appropriate model for ranking of risk factors in order to determine their priority and allocate resources to deal with each of them. More, the field of information technology in small and medium enterprises was studied and after recognizing of risk factors of field of information technology in small and medium enterprises, Electre, Topsis and Taxonomy techniques to rank these factors were used.
More and also with calculating the Spearman correlation coefficient for detecting convergence of ratings, using the mean method, the final ranking risk factors in the supply chain field were acquired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk management
  • Decision-making Techniques
  • Supply Chain Management
  • Decision-making Multi-indexes