کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند آبکاری الکتریکی

مهدی یزدانی؛ مهشید ایوبی؛ امین غروری

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 131-142

چکیده
  گروهی از مسائل دنیای واقعی شامل تعیین مقادیر بهینه برای دسته ای از متغیرهای ورودی، جهت دستیابی به سطوحی دلخواه از متغیر خروجی می باشند. یکی از تکنیک های  کاربردی برای مدل سازی و حل این مسائل روش شناسی سطح پاسخ است. در این مقاله با استفاده از طراحی آزمایش ها تاثیر سه عامل ورودی قابل کنترل دما، غلظت سیانید سدیم و آمپر بر سطح پاسخ مورد ...  بیشتر