نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد قزوین، (مسئول مکاتبات)

2 دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد قزوین،

چکیده

گروهی از مسائل دنیای واقعی شامل تعیین مقادیر بهینه برای دسته ای از متغیرهای ورودی، جهت دستیابی به سطوحی دلخواه از متغیر خروجی می باشند. یکی از تکنیک های  کاربردی برای مدل سازی و حل این مسائل روش شناسی سطح پاسخ است. در این مقاله با استفاده از طراحی آزمایش ها تاثیر سه عامل ورودی قابل کنترل دما، غلظت سیانید سدیم و آمپر بر سطح پاسخ مورد نظر یعنی ضخامت پوشش آبکاری الکتریکی پیج دم خوکی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از  اجرای آزمایش ها و شناخت عوامل موثر، با توجه به کاربرد روش شناسی سطح پاسخ، رابطه بین متغیرهای مربوط به عوامل موثر ورودی متغیر سطح پاسخ با استفاده از مدل رگرسیون غیر خطی تعیین می شود. سپس مقدار بهینه هر یک از متغیرهای مدل غیر خطی به وسیله روش برنامه ریزی آرمانی به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Response Surface Methodology for Recognition of Effective Factors on Electroplating Process

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdani 1
  • Mahshid Aioobi 2
  • Amin Ghoroori 2

چکیده [English]

Some real world problems include determining optimum values of lput variables in order to obtain the desired levels of output variable response surface variable). One of the applicable techniques which are set for modeling and solving such problems is Response Surface methodology (RSM). In this paper, the effect of three controllable lput factors: temperature, the density of sodium cyanide, and ampere n the determined response surface level i.e. the thickness of the electroplating cover of a hook screw is checked by Design Of experiments (DOE). After the execution of experiments and the ^cognition of effective factors, according to the application of response surface methodology, the relationship between the variables f effective input factors and the response surface variable is stermined with the help of nonlinear regression model. Then, the Optimum value of each variable in nonlinear model is obtained by goal pogromming method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response Surface Methodology
  • Design of Experiment
  • goal Programming Method