مدل پذیرش خدمات دولت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران

جعفر باقری نژاد؛ فروغ شریفی

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 105-134

چکیده
  استفاده از خدمات دولت الکترونیک منابع بسیاری از جمله کسب مزیت رقابتی، کاهش هزینه های تولید، کاهش زمان انتظار، کسب و تسهیم اطلاعات را برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به وجود می آورد. اما همچنان استفاده از خدمات الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط کمتر از میزان مورد انتظار است. هدف مقاله ی حاضر شناسایی عواملی است که بر پذیرش خدمات الکترونیکی ...  بیشتر