نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

استفاده از خدمات دولت الکترونیک منابع بسیاری از جمله کسب مزیت رقابتی، کاهش هزینه های تولید، کاهش زمان انتظار، کسب و تسهیم اطلاعات را برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به وجود می آورد. اما همچنان استفاده از خدمات الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط کمتر از میزان مورد انتظار است. هدف مقاله ی حاضر شناسایی عواملی است که بر پذیرش خدمات الکترونیکی توسط بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط موثرند. از این رو این عوامل شناسایی و از ادبیات موضوع استخراج شدند. سپس یک مدل مفهومی با استفاده از چارچوب فن آوری، سازمان و محیط، که مشتمل بر 8 عامل اصلی است مطرح شد. مدل مذکور در یک مطالعه ی میدانی با نمونه ی آماری 98 صنعت کوچک و متوسط به آزمون گذاشته شد. تجزیه و تحلیل داده ها رابطه ی معنی داری بین عوامل منافع مستقیم، منافع غیر مستقیم، پیچیدگی،  حمایت مدیریت ارشد، تخصص فن آوری اطلاعات، فشار دولت را با متغیر وابسته ی پذیرش خدمات الکترونیک اثات کرد. رابطه ی معنی داری بین عوامل فشار صنعت و سازگاری با متغیر ملاک اثبات نشد. تمامی عوامل فوق رابطه ی مثبت با متغیر ملاک دارند اما عامل پیچیدگی رابطه ی منفی با متغیر ملاک پذیرش خدمات الکترونیک دارد. این تحلیل با استفاده از نرم افزار لیزرل و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A perception-based model for E-government acceptance in small and medium sized enterprises using a technology-organization-environment framework by structural equation modeling

نویسندگان [English]

  • Jafar Bagherinejad 1
  • Forough Sharifi 2

چکیده [English]

Using e-govemment services makes several advantages like reducing production costs, decreasing waiting time, acquiring and sharing information to small and medium sized enterprises (SMEs). Besides these advantages, the use of e-govemment services in SMEs is less than the expectation. The aim of this paper is identifying influential factors affecting the acceptance of e-govemment services by SMEs. In this regard, these factors are identified and extracted from relevant literature. Then a conceptual model including eight major factors was designed based on technology-organization and environment framework. This model has been tested in a field study with 98 samples from the Iranian SMEs. The data analysis showed a highly significant relation between direct benefit, indirect benefit, complexity, top management support, information technology expertise, government pressure with electronic services acceptance independent variable. There was not any significant relation between industry pressure and consistency and independent variable. However, all factors have positive relation and just factor of complexity has negative relation with independent variable. These analyses were done by structural equation modeling and LISREL software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology acceptance. Small and Medium sized Enterprises
  • E-govemment services. Innovation diffusion theory