شناسایی و دسته بندی سیاست ها، راه کارها و برنامه های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط: مورد مطالعه کشور ایران

حبیب رودساز؛ ضیاء رشوند؛ محمدرضا حنفی زاده

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 167-190

چکیده
  اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه موجب شده است تا بسیاری از این کشورها، شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط را در اولویت قرار داده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال زا جهت بهبود توان رقابتی و افزایش صادرات ، بهره برداری نمایند. در ایران نیز به علت آنکه بیش از نود درصد واحدهای تولیدی را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند ضرورت توجه ...  بیشتر