نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، (مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده

اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه موجب شده است تا بسیاری از این کشورها، شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط را در اولویت قرار داده و از آن به عنوان راهبردی اشتغال زا جهت بهبود توان رقابتی و افزایش صادرات ، بهره برداری نمایند. در ایران نیز به علت آنکه بیش از نود درصد واحدهای تولیدی را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند ضرورت توجه به این نوع صنایع از اولویت بالایی برخوردار است. در این مقاله برنامه های ارتقاء و رشد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در میان دوازده کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته و در شش بعد دسته بندی شده است. سپس با نظر سنجی از بیش از 100 مدیر، کارشناس و خبره شهرک های صنعتی کشور، از میان عوامل شناسایی شده، برنامه های ارتقاء و عدم رشد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور استخراج شده است. در این تحقیق مشخص شد که مهمترین مانع موفقیت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از نظر خبرگان مانع شبکه ای و زنجیره ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing and Classifying Policies, Solutions and Plans for Promoting Small and Medium Enterprises: A case study of Iran

نویسندگان [English]

  • Habib Roodsaz 1
  • Zia Rashvand 2
  • Mohammad Reza Hanafizadeh 3

چکیده [English]

The importance of industrial development in developing countries has led many countries to establish and strengthen small and medium enterprises (SMEs) and to benefit from it as a job-maker strategy for improving competitive ability and increasing the exports. Because over 90% of enterprises in Iran are (SMEs), they should be highly paid attention. In this paper, the plans of improvement and growth of SMEs among twenty countries of the world (most of them are developed countries) are assessed and these factors are categorized in six main dimensions. The selected factors are presented to over 100 managers, experts and pundits of country's industrial cities in the form of questionnaire and the plans of improvement and growth of SMEs are extracted. Finally, the plans of improvement and growth of SMEs in terms of experts' opinions are divided and examined into four categories: obstacles, correction, requirement and deletion. Paper concludes that the most important obstacle of achievement of SMEs in terms of experts' opinions is chain and network obstacle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Enterprises (SME)
  • plans
  • Methods
  • Polices
  • Iran