مدلی پویا برای تدوین استراتژی افقی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره

سید محمد زرگر

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 301-328

https://doi.org/10.22054/jims.2017.15909.1562

چکیده
  این مقاله به موضوع تدوین استراتژی افقی می‌پردازد که یکی از بخش‌های ضروری استراتژی سطح بنگاه می‌باشد و مبنای آن اشتراک منابع میان کسب‌وکارها است؛ از اینرو در این تحقیق به منظور تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک در سطح بنگاه، مدلی برای ارزیابی فرصت‌های اشتراک منابع میان کسب‌وکارها طراحی شد. در راستای هدف مذکور برای طراحی یک مدل جامع، ...  بیشتر