مدیریت ریسک زنجیره تأمین پروژه ها در خطوط انتقال گاز: رویکرد تئوری برخاسته از داده ها

علی محمدی؛ پیام شجاعی؛ حمید رضا یزدانی؛ محمد رضا صادقی مقدم

دوره 14، شماره 42 ، مهر 1395، ، صفحه 169-197

https://doi.org/10.22054/jims.2016.5719

چکیده
  با عنایت به اهمیت فزاینده بحث ریسک در زنجیره تأمین در دهه اخیر به طور عام و در پروژهها به شکلیخاص، در این پژوهش ابعاد و اجزاء پدیده مدیریت ریسک زنجیره تأمین در پروژهها تبیین میشود. برای اینمنظور با استفاده از رویکرد تئوری برخاسته از دادهها، پروژههای خط انتقال گاز در استان فارس توسط محققینمورد مطالعه قرار گرفت و از روش کوربین و استراوس ...  بیشتر