زمان بندی شیفت های پرستاران با در نظر گرفتن رضایت شغلی: مطالعه موردی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان نور

سمیه کاویان پور؛ جواد رضائیان

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 181-218

https://doi.org/10.22054/jims.2017.16659.1592

چکیده
  زمان بندی مناسب شیفت های کاری پرستاران بیمارستان یک مسئله حیاتی در مدیریت بیمارستان است. پژوهشگر در این پژوهش در پی بهبود زمان بندی نوبت کاری پرستاران در سازمان های خدمات درمانی و بهداشتی است تا زمینه های کاهش هزینه ها و پیچیدگی محاسباتی را فراهم کند و برآیند این اقدامات را درقالب رضایت شغلی و کیفیت خدمات ارائه شده محقق سازد. برای ...  بیشتر