زمان بندی شیفت های پرستاران با در نظر گرفتن رضایت شغلی: مطالعه موردی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون مازندران

10.22054/jims.2017.16659.1592

چکیده

زمان بندی مناسب شیفت های کاری پرستاران بیمارستان یک مسئله حیاتی در مدیریت بیمارستان است. پژوهشگر در این پژوهش در پی بهبود زمان بندی نوبت کاری پرستاران در سازمان های خدمات درمانی و بهداشتی است تا زمینه های کاهش هزینه ها و پیچیدگی محاسباتی را فراهم کند و برآیند این اقدامات را درقالب رضایت شغلی و کیفیت خدمات ارائه شده محقق سازد. برای این مسئله یک مدل ریاضی خطی ارائه گردید و بعد از اشاره به NP-hard بودن آن به ارائه الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته شد و در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور به عنوان یک نمونه واقعی پیاده سازی و نتایج محاسباتی ارائه گشت. در رویکرد پیشنهادی از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ها و قوانین بهره وری در مدلسازی استفاده شده است. تولید جداول زمانی با استفاده از مدل ارائه شده منجر به بهبود سطح رضایت مندی پرستاران و ارتقای عملکرد شغلی آن ها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scheduling shifts of nurses with regard to job satisfaction: case study in Imam Khomeini hospital in Noor city

نویسنده [English]

  • Javad Rezaeian
چکیده [English]

Appropriate scheduling of shifts of nurses for a hospital is a critical issue in hospital management. Researcher in this study improves the scheduling of shifts of nurses in health services organizations to provide lower cost and also reduce the computational complexity and finally realize the outcome of these actions in the form of job satisfaction and quality of received services. For problem discussed offered a linear mathematical model and after point to NP-hard this problem, Provided Genetic Algorithm for Solving the size was in fact and finally Implemented in Imam Khomeini Noor city as a real sample and proposed computational results and performance of the proposed algorithm in terms of solution quality and computational time, were analyzed. In the proposed model of accreditation standards for hospitals as well as the Productivity laws in the modeling is used. Production timetables by the proposed model, resulting in improved satisfaction levels of nurses and improve their job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse scheduling
  • Meta heuristic genetic algorithm
  • productivity
  • Job Satisfaction