مطالعه تطبیقی وضعیت پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ محمد امینی؛ جعفر رشیدی بافتانی

دوره 17، شماره 52 ، فروردین 1398، ، صفحه 203-238

https://doi.org/10.22054/jims.2018.17918.1640

چکیده
  رقابت تنگاتنگی بین دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی در جـذب دانشـجویان مسـتعد وجود داشته است. از سوی دیگر، دانشجویان نیز معیارهای متعددی را برای انتخاب دانشگاه در سـطح تحصـیلات تکمیلی در نظر داشته‌اند. این تحقیق باهدف تعیین جایگاه رقابتی دانشکده مدیریت این سه دانشگاه و برای یافتن پاسخ به این سؤال انجام شد کـه «وضـعیت ...  بیشتر