الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی

محمد علی شریعت؛ سلیمان ایران زاده؛ علیرضا بافنده زنده

دوره 17، شماره 54 ، مهر 1398، ، صفحه 183-222

https://doi.org/10.22054/jims.2018.21410.1744

چکیده
  سرعت رقابت‌پذیری و نوآوری سازمانی بخصوص در مجموعه عملکردهای توسعه‌دهنده درجه پایداری شرکت‌ها و نیز فشار محیطی بر روی شرکت‌های تولیدی به‌منظور پیش‌بینی مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فرآیندها و محصولاتشان، در دهه‌های اخیر افزایش چشمگیر و فراوانی داشته است. این وضعیت، شرکت‌های تولیدی سراسر جهان را به چالشی جدید کشیده ...  بیشتر