نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار و مدیر گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

سرعت رقابت‌پذیری و نوآوری سازمانی بخصوص در مجموعه عملکردهای توسعه‌دهنده درجه پایداری شرکت‌ها و نیز فشار محیطی بر روی شرکت‌های تولیدی به‌منظور پیش‌بینی مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی فرآیندها و محصولاتشان، در دهه‌های اخیر افزایش چشمگیر و فراوانی داشته است. این وضعیت، شرکت‌های تولیدی سراسر جهان را به چالشی جدید کشیده است تا با توسعه و اجرای شیوه‌ها و ابزار تولید پایدار جایگاه رقابتی‌شان را در بازار حفظ کنند و پیشرفت پایدار را که هم‌زمان موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را در فرآیند پیشرفت نشانه می‌گیرند، دنبال نمایند. این پژوهش بر پایداری کسب‌وکار با رویکرد نوینی از همزیستی صنعتی تمرکز داشته و سعی نمود ضمن شناسایی ابعاد تولید پایدار از دیدگاه مدیران شرکت‌های تولیدی صنعتی موفق در استان سمنان، اقدام به طراحی مدلی از تولید پایدار نماید. بدین منظور با استفاده از ابزار مصاحبه و با تکیه‌بر فن شبکه خزانه و پیمودن گام‌های آن با مدیران 33 شرکت با حداقل فعالیت پیوسته 5 ساله و موفق در سطح استان، مصاحبه و نسبت به ایجاد 33 شبکه خزانه شخصی منفرد و درمجموع 175 سازه شخصی اولیه تولید پایدار اقدام شد، که درنهایت با واکاوی و تحلیل این سازه‌ها، شبکه جمعی تولید پایدار مشتمل بر 87 سازه ثانویه در 11 بخش ترسیم و بر اساس تحلیل خوشه‌ای با نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل و طبقه‌بندی قرار گرفت و مدلی از تولید پایدار با 11 رکن اصلی و 87 سازه در 4 بخش و ارائه 4 استراتژی تولید یعنی تولید اقتصادی، تولید ناب، تولید سبز و تولید پایدار، صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Integrated Model of Sustainable Production with Perspective in Ecological and Industrial Symbiosis Approaches

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shariat 1
  • Soleiman Iranzadeh 2
  • Alireza Bafandeh Zendeh 3

1 Ph.D. Student, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, Department of Industrial Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The speed of competitiveness and organizational innovation, specifically with respect to corporate sustainability improving functions and environmental stress on manufacturing companies in predicting economic, social, and ecological advantages of their processes and products, significantly increased in the recent decade. This condition faced all manufacturing companies across the world with a new challenge, making them try not only to maintain their current competitive status by developing and implementing sustainable production tools, but also to follow a sustainable progress that considers social, economic, and environmental matters at the same time. This study focused on business sustainability with a new perspective in industrial symbiosis, and tried to develop a sustainable production model through identifying different dimensions of sustainable production from managerial viewpoints of successful manufacturing companies in Semnan Province, Iran. To this end, managers of 33 successful companies across the province with at least five-year continuous work experience were interviewed, using the repertory grid technique. As a result, 33 single individual repertory grids and 175 initial individual constructs of sustainable production were fabricated. Finally, the sustainable collective grid of sustainable production, including 87 secondary constructs within 11 sections were drawn and analyzed through cluster analysis in SPSS. At the end, a sustainable production model with 11 pivots and 87 constructs within 4 sections, along with four production strategies (economic production, lean production, green production, and sustainable production) were proposed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable production
  • Cluster analysis
  • Repertory grid
  • Ecological Approaches
  • Industrial Symbiosis
دانایی‌فرد، حسن، کاظمی، سید حسین (1389). «ارتقای پژوهش‌های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرآیند اجرای روش پدیدار نگاری». مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 69، صفحات 121-148.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (1387). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، چاپ اول، تهران، انتشارات صفار – اشراقی.
دانایی‌فرد، حسن، جندقی، غلامرضا؛ الوانی، مهدی؛ نیک‌رفتار، طیبه (1389). «الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش‌های دولت افقی در ایران». چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 2، صفحات 9-24.
دانایی‌فرد، حسن؛ خائف الهی، احمدعلی؛ خداشناس لیلا السادات (1391). «فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه». اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 2، صفحات 153-176.
دانایی‌فرد، حسن؛ زنگویی نژاد، ابوذر (1390). «تئوری شایسته‌سالاری مدیریتی بر مبنای استراتژی داده بنیاد: برداشتی از نهج‌البلاغه». راهبردهای بازرگانی، شماره 47، صفحات 243-264.
دانایی‌فرد، حسن، نوری، علی (1390). «گفتمانی بر تحلیل گفتمان در مطالعات سازمانی: تأملی بر مبنای نظری و اسلوب اجرا». روش‌شناسی علوم انسانی. شماره 69، صفحات 163-192.
کیمیایی، سید علی (1388). «مشاوره و روان‌درمانی پست‌مدرن». تازه‌های روان‌درمانی، شماره‌های 53 و 54، صفحات 50-70.
دانایی‌فرد، حسن؛ مرتضوی، لیلا؛ فانی، علی‌اصغر؛ آذر، عادل (1394). «فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه». مدیریت فرهنگ‌سازمانی. شماره 2، صفحات 317-342.
Bhattacharya, A., Jain, R., and Choudhary, A. (2011), “Green Manufacturing :Energy, Products and Processes”, Technical Report March 2011, The Boston Consulting Group and Confederation of indian industry.
Bourne, H.; Jenkins, M. (2005). “Eliciting managers` personal values: An adaptation of the laddering interview method“. Organizational Research Methods, 8(4): 410-428.
Basmer, S.; Buxbaum-Conradi, S.; Krenz, P.; Redlich, T.; Wulfsberg, J. P.; Bruhns, F.-L. (2015) .”Open Production: Chances for Social Sustainability in Manufacturing “Procedia CIRP 26: 46-51.
B. Hamner, “What is the relationship between cleaner production, pollution prevention, waste minimization and ISO 14000? ” The 1st Asian Conference on cleaner production, Taipei, Taiwan, 1996
Cohen-Rosenthal, E. (2000), “A walk on the human side of industrial ecology”, American Behavioral Scientist, Vol.44, No.2:   245-264.
Costa, I. Massard, G., Agarwal, A. (2010), “Waste mana- gement policies for industrial symbiosis development: case studies in European countries”, Journal of Cleaner Production, Vol.18, No.8: 815–822.
Chertow, M. R. (2000), “Industrial symbiosis: literature and taxonomy”, Annual Review of Energy and the Environment, Vol.25:  313-337.
Chiarini, A.(2014) “Sustainable manufacturing-greening  processes using specific Lean Production tools: an  empirical observation from European motorcycle component manufacturers”, Journal of Clear Production 85 (2014): 226-233.
Chatterjee, R.; Sharma, V.; Kumar, S. (2012). “Eco-efficiency from cradle to grave design system based on atmospheric conditions in the biodiesel manufacturing sector produced from Jatropha curcas for sustainable cleaner production”, Int. J. Sustainable Manufacturing, Vol. 2, No. 4, 2012: 261-275.
Erkman, S. (1997), “Industrial ecology: a historical view”, Journal of Cleaner Production, Vol.5, No.1-2: 1-10.
Fransella, F.; Bell, R.; Bannister, D. (2004). A Manual For Repertory Grid Technique.
Feng, Shaw C.; Joung, Che B. (2009). “An Overview of a Proposed Measurement Infrastructure for Sustainable Manufacturing “The 7th Global Conference on Sustainable Manufacturing.
Hamner, B. (1996), “What is the relationship between cleaner production, pollution prevention, waste minimization and ISO 14000? ” The 1st Asian Conference on cleaner production in the Chemical industry, Taipei, Taiwan.
Jankowicz, Devi. (2004). The easy guide to repertory grids. John wily & sons. England.
Joung, Che B. ; Carrell, John;  Sarkar, Prabir; C. Feng ,Shaw. (2012).” Categorization of indicators for sustainable manufacturing”. Ecological Indicators 24 (2012): 148–157.
Loures, L.(2008).” Industrial Heritage: the past in the future of the city”,,Wseas Transactions on Environment and Development ,Issue 8, Volume 4, August 2008: 687-699.
Ma, A.; Norwich, B. (2007). “Triangulation and Theoretical Understanding“. Social Research Methodology, 10(3):211-226.
Niu, N.; Easterbrook, S. (2007). “So you think you know others` goals? A repertory grid study“. Journal IEEE Software, 24(2):53-61.
Nambiar, A. (2010), “Challenges in Sustainable Manufacturing”, Proceedings  of  the  2010  International  Conference  on  Industrial  Engineering  and  Operations Management ,  Dhaka ,  Bangladesh,  January  9-10,2010.
Posch, A. (2010), “Industrial Recycling Networks as Star- ting Points for Broader Sustainability-Oriented Coope- ration?”, Journal of Industrial Ecology, Vol.14, No.2 :242-257.
Ralley, C.; Allott, R.; Hare, D. J.; Wittkowski, A. (2009). “The use of the repertory grid technique  to  examine  staff  beliefs  about  clients  with  dual  diagnosis“.  Clinical Psychology and Psychotherapy, 16(2):148-158.
Senior, B. (1997). “Team performance: using repertory grid technique to gain a view from the inside”. Team Performance Management, 3(1):33-39.
Sustainability,  Team Spotlights Top 50 Corporate Sustainability Reports. GreenBiz, November15, 2000, http://www.greenbiz.com/news/newsFthird.cfm?NewsID-13397.
Tan, F. B.; Hunter, M. G. (2002). “The Repertory Grid Technique: A Method for the Study of Cognition in Information Systems“. MIS Quarterly, 26(1):39-57.
Von, V. (2009). An integrated method to assess consumer motivation in difficult market Niches: A case of the premium car segment Russia. master of science in Economics. MarinaShcheglova, Berlin University.
Vision 2020 (2014), Additional Sustainability information to the Siemens Annual Report 2014, Available from: https://www.siemens.com/about/sustainability/pool/en/current-reporting/siemens_ar2014_sustainability_information.pdf.
Van de Kerkhof, M.; Cuppen, E.; Hisschemoller, M. (2009). “The repertory grid to unfold conflictingpositions: The case of a stakeholder dialogue on prospects for hydrogen“. Technological Forecasting and Social Change, 76(3):422-432.
V. Veleva, M. Ellenbecker (2001). “Indicators of sustainable production: framework and methodology”. Journal of Cleaner Production 9:519–549.
Wright R. P. (2008). “Eliciting Cognitions of Strategizing Using Advanced Repertory Grids in a World Constructed and Reconstructed“. Organizational Research Methods 11(4):753-769.
Wilson,  F.;  Tagg,  S.  (2010).”  Social  constructionism and  personal  constructivism: Getting the business owner`s view on the role of sex and gender“. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2(1):68-82.