شبیه سازی قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747

علی اصغر تنها

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، ، صفحه 57-77

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7345

چکیده
  از جمله موارد مهمی که ارزیابی و پیش بینی آن می تواند با شبیه سازی انجام پذیرد قابلیت اطمینان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نتیجه انجام پژوهشی در مورد شبیه سازی قابلیت اطمینان قطعات و قابلیت اطمینان سیستم هیدرولیک بوئینگ 747 است. در این پژوهش مدلی در دو قسمت به همراه نرم افزار، ارایه شده است: قسمت اول جهت محاسبه قابلیت اطمینان قطعات ...  بیشتر