تجزیه و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های بهبود در صنایع کوچک و متوسط(مورد مطالعه: شهرک های صنعتی منتخب استان یزد)

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید علی محمد بنی فاطمه

دوره 11، شماره 31 ، دی 1393، ، صفحه 1-17

چکیده
  صنایع کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش عمده و اصلی را در اشتغال­زایی و تولید ملی ایفا می­کنند. با توجه به ماهیت متحول و تغییرات پرشتاب جهان کنونی، این گونه صنایع می­کوشند تا برای انطباق و استفاده بهینه از چنین شرایطی، مناسب­ترین برنامه­های بهبود را انتخاب و اجرا کنند. از آنجا که برای اجرای چنین برنامه­هایی، موانعی نیز وجود ...  بیشتر