طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد

سید حبیب ا... میرغفوری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 1-21

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیر هى تأمین ب هدلیل جهان یشدن بازارهای کس بوکار، اهمیت بیشتری پیدا کردهاست. با افزایش پیچیدگی، سطح نبود اطمینان و ریسک موجود در زنجیره نیز افزایش م ییابد. از ای نرومدیریت ریسک زنجیر هى تأمین یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازما نها قرار گرفته است. یکیاز خطرهای موجود در زنجیر هى تأمین، ریس کهای وارده از ناحی هى تأمی ...  بیشتر

مدل‌سازی سیستم تولید چابک با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم

سید محمود زنجیرچی؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی خاکی اردکانی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 1-19

چکیده
   درمحیطآشفته‌ای(نامطمئنومتغیر)کهسازمان‌هادرآنمشغولفعالیتهستند،یکیازمهم‌ترینعواملبقاءوپیشرفت،چابکیآن‌هااست. ویژگیاساسیاینمحیطتغییروعدم‌اطمیناناست. سازمان‌هادراینمحیط،چگونهبایدعملکنندتابتوانندضمن حفظ موقعیت خود، ازتغییرات،بیشترینمنفعتراکسبکردهوپیشرفتکنند. سیستمتولیدیچابک، راه‌حلیجدیدبرایمقابلهبااینچالش ...  بیشتر

حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 75-94

چکیده
  بهینهسازی چیدمان قطعات کاربردهای فراوانی در صنایع برش ورق فلزی، برش الوار، تولیدشیشه، کاغذ و پوشاک دارد و به دلیل اهمیت کاهش ضایعات، روش های زیادی برای حل اینمسأله ارائه شده است. یکی از بهترین روشها استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات میباشد.در این پژوهش، مسألهی برش دوبعدی با تقاضا مورد بررسی قرار میگیرد. در این مسأله باید ...  بیشتر

ارزیابی چابکی با استفاده از متغیرهای کلامی در منطق فازی و رتبه بندی اعداد فازی با استفاده از تکنیک نقطه ثقل مرکزی و تاپسیس (مطالعه موردی: شرکت فولاد آلیاژی استان یزد)

علی محقر؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید عبدالعزیز یونسی فر

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این مقاله سعی شده تمامی نظرات محققان پیشین در زمینه ی ارزیابی چابکی جمع آوری شده و یک روش جدید برای سنجش چابکی با استفاده از منطق فازی ارائه شود ابتدا با استفاده از منطق فازی ارائه شود ابتدا با استفاده از روش FAI سطح چابکی سازمان محاسبه می شود. به دلیل اهمیت و نقش رتبه بندی اعداد فازی رتبه بندی می شود. در واقع با این کار موانعی که موجب ...  بیشتر