بررسی موفقیت پیاده سازى سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران (مطالعه ى موردى شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تأمین)

محمدرضا تقوا

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 129-151

چکیده
  اهمیتِ داشتن سیست مهاى اطلاعاتی در سازمان، بسیار روشن است. صرفِ داشتن سخ تافزارو نر مافزار، موجب بازدهی سرمای هگذاری برای سیست مهاى اطلاعاتی نیست و در صورتی م یتواناذعان داشت که پیاد هسازی سیستم با موفقیت همراه بوده است که نخست سیستم به اهدافا زپی شتعیی نشده، رسیده باشد و دوم کاربران ازآن ب هخوبی استفاده کنند. موفقیت سیستم جامعاطلاعاتی ...  بیشتر