بررسی موفقیت پیاده سازى سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران (مطالعه ى موردى شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تأمین)

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اهمیتِ داشتن سیست مهاى اطلاعاتی در سازمان، بسیار روشن است. صرفِ داشتن سخ تافزار
و نر مافزار، موجب بازدهی سرمای هگذاری برای سیست مهاى اطلاعاتی نیست و در صورتی م یتوان
اذعان داشت که پیاد هسازی سیستم با موفقیت همراه بوده است که نخست سیستم به اهداف
ا زپی شتعیی نشده، رسیده باشد و دوم کاربران ازآن ب هخوبی استفاده کنند. موفقیت سیستم جامع
اطلاعاتی در پرسشنام های که در آن اهداف پیاد هسازی سیستم در قالب شاخ صهای عملکردی از
همگى کاربران سیستم سؤال شده بود، محک زده شد و از آنها خواسته شد وضعیت خود را نسب تبه
پیش از اجرای سیستم تعیین کنند. نتایج، گویاى بهبود شش شاخص تعیی نشده است. در این تحقیق
شرکت ایساکو ب هعنوان نمون هى مطالعه انتخا بشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Information System implementation, user’s aspect

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Taghva
1-Assistant Professor,Department of Industrial management ,Allameh Tabataba`i University
چکیده [English]

the importance of having information system in any organization is obvious.
It is not for sure having software & hardware that made a system
profitable. It is when system achieves it predetermined goals and users
benefit from it. The success implementation of master information system
has been questioned through a questionnaire from all system users. Ask
them to answer questions regard before system. Results show promotion
in six questioned indicators. In this research, ISACO is a case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • master information system
  • users
  • EFQM
􀂽􀁚􀁵􀁙􀂀􀂗 􀀬(􀂹􀃂􀂇 􀁟􀁚􀁱 􀃉 􀃄􀁺􀂈􀂿) (􀃂􀃌􀂷􀃂􀂨􀁥􀁿􀃂􀁡 􀂶􀃌􀂸􀁶􀁥 􀃁 􀃄􀃋􀂂􀁮􀁥)􀃉􀁿􀁙􀁾􀂳 􀃄􀃋􀁚􀂻􀂀􀂇 􀃁 􀃊􀂷􀁚􀂻 􀁤􀃋􀂀􀃋􀁼􀂻 􀀬.􀁙 .􀂝 􀀬􀃉􀁿􀁙􀃂􀂿􀁙 .1
.1381 􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬􀂀􀂌􀂿
􀃉 􀃃􀂁􀃂􀁵) 􀂝􀁚􀂧􀁻 􀂞􀃋􀁚􀃀􀂏 􀃊􀁥􀁚􀂬􀃌􀂬􀁶􀁥 􀃁 􀃊􀂋􀂁􀃂􀂻􀁍 􀃉 􀃄􀂈􀂇􀁒􀂻 􀀬 EFQM 􀃊􀂷􀁚􀂠􀁥 􀂵􀁼􀂻 􀂀􀁝 􀂞􀂻􀁚􀁭 􀃊􀂋􀂀􀂴􀂿 􀀬.􀁙 .􀂝 􀀬􀃉􀁻􀁙􀂁􀁍 .2
.1384 􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬(􀁤􀃌􀂨􀃌􀂯 􀁤􀃋􀂀􀃋􀁼􀂻 􀃄􀂠􀂇􀃂􀁥 􀂂􀂯􀂀􀂻 􀀬􀃊􀁦􀂠􀃀􀂏 􀃊􀂷􀁚􀂠􀁥
􀂞􀃋􀁚􀃀􀂏 􀃊􀁥􀁚􀂬􀃌􀂬􀁶􀁥 􀃁 􀃊􀂋􀂁􀃂􀂻􀁍 􀃉 􀃄􀂈􀂇􀁒􀂻 􀀬(􀁤􀂈􀁺􀂿 􀃉 􀃄􀁺􀂈􀂿) ICT 􀂞􀂻􀁚􀁭 􀁳􀂀􀂗 􀂾􀃋􀃁􀁼􀁥 􀃉􀁚􀂼􀃀􀃅􀁙􀁿 􀀬.􀂍 􀀬􀃊􀂟􀁚􀂧􀁻 .3
.1383 􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬􀃊􀂟􀁚􀂧􀁻
􀁣􀁙􀁿􀁚􀂌􀁦􀂿􀁙 􀀬(􀂵􀃁􀁙 􀁼􀂸􀁭) Excellence Models Business􀃊􀂿􀁚􀂻􀂁􀁚􀂇 􀂀􀁥􀂀􀁝 􀃉􀁚􀃅 􀂵􀁼􀂻 􀁚􀁝 􀃊􀃋􀁚􀃀􀂋􀁍 􀀬.􀂝 􀀬􀃊􀂿􀁙􀂁􀁙􀁿 .4
.1381 􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬􀂹􀁚􀂻
􀀬􀃊􀃋􀁚􀁞􀂗􀁚􀁞􀂗 􀃄􀂻􀃔􀂟 􀃃􀁚􀂴􀂌􀂿􀁙􀁻 􀀬􀁤􀂨􀂿 􀁤􀂯􀂀􀂋 􀁿􀁻 􀁤􀃋􀂀􀃋􀁼􀂻 􀃊􀁥􀁚􀂟􀃔􀂗􀁙 􀃉􀁚􀃅 􀂺􀁦􀂈􀃌􀂇 􀃊􀂌􀁺􀁝􀂀􀁩􀁙 􀃊􀁝􀁚􀃋􀂁􀁿􀁙 􀀬.􀂹 􀀬􀂽􀁚􀂔􀂻􀁿 .5
.1384 􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥
.1382 􀀬􀂊􀂿􀁙􀁻 􀃃􀁚􀂴􀂿 􀀬􀁤􀃋􀂀􀃋􀁼􀂻 􀁿􀁻 􀃉􀁻􀂀􀁝􀁿􀁚􀂯 􀃊􀁥􀁚􀂟􀃔􀂗􀁙 􀃉􀁚􀃅 􀂺􀁦􀂈􀃌􀂇 􀀬.􀂹 􀀬􀁻􀁙􀁿 􀀭.􀂅 .􀂭 􀀬􀂽􀁻􀃁􀃓 􀀭.􀁙 .􀁫 􀀬􀂾􀂇 .6
􀁣􀁚􀂠􀂷􀁚􀂘􀂻 􀀬􀃊􀂿􀁚􀂻􀂁􀁚􀂇 􀁻􀂀􀂰􀂸􀂼􀂟 􀁤􀃌􀂨􀃌􀂯 􀁻􀃂􀁞􀃆􀁝 􀁿􀁻 􀁣􀁚􀂟􀃔􀂗􀁙 􀃉􀁿􀃁􀁚􀃀􀂧 􀃁 􀁻􀁼􀁮􀂻 􀃊􀂇􀁼􀃀􀃆􀂻 􀂊􀂬􀂿 􀀬.􀂥 􀀬􀃃􀁻􀁙􀂁 􀂦􀃋􀂀􀂋 .7
.1375 􀀬15 􀀬27 􀀬􀁤􀃋􀂀􀃋􀁼􀂻
.1383 􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬􀂊􀂿􀁙􀁻 􀁼􀃌􀂷􀃂􀁥 􀀬􀁣􀁚􀂗􀁚􀁞􀁥􀁿􀁙 􀃁 􀁣􀁚􀂟􀃔􀂗􀁙 􀃉􀁚􀃅 􀃉􀁿􀃁􀁚􀃀􀂧 􀂮􀃋􀂄􀁥􀁙􀂀􀁦􀂇􀁙 􀃉􀂂􀃋􀁿 􀃄􀂻􀁚􀂿􀂀􀁝 􀀬.􀂝 􀀬􀃉􀁼􀂼􀁵􀁙 􀃊􀂸􀂟 .8
􀀬􀂊􀂿􀁙􀁻 􀁼􀃌􀂷􀃂􀁥 􀀬(􀂹􀃁􀁻 􀃉 􀃄􀁺􀂈􀂿) 􀁣􀁚􀂗􀁚􀁞􀁥􀁿􀁙 􀃁 􀁣􀁚􀂟􀃔􀂗􀁙 􀃉􀁚􀃅 􀃉􀁿􀃁􀁚􀃀􀂧 􀂮􀃋􀂄􀁥􀁙􀂀􀁦􀂇􀁙 􀃉􀂂􀃋􀁿 􀃄􀂻􀁚􀂿􀂀􀁝 􀀬.􀂝 􀀬􀃉􀁼􀂼􀁵􀁙 􀃊􀂸􀂟 .9
.1383
􀀬 􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬􀃊􀃅􀁚􀂴􀂌􀂿􀁙􀁻 􀂀􀂌􀂿 􀂂􀂯􀂀􀂻 􀀬(􀂵􀃁􀁙 􀃉 􀃄􀁺􀂈􀂿) 􀁣􀁚􀂗􀁚􀁞􀁥􀁿􀁙 􀃁 􀁣􀁚􀂟􀃔􀂗􀁙 􀃉􀁚􀃅 􀃉􀁿􀃁􀁚􀃀􀂧 􀁤􀃋􀂀􀃋􀁼􀂻 􀀬.􀃃 􀀬􀃊􀃀􀂻􀃂􀂻 .10
.1382
􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬􀃊􀂟􀁚􀂧􀁻 􀂞􀃋􀁚􀃀􀂏 􀃊􀁥􀁚􀂬􀃌􀂬􀁶􀁥 􀃁 􀃊􀂋􀂁􀃂􀂻􀁍 􀃉 􀃄􀂈􀂇􀁒􀂻 :.IT􀂞􀂻􀁚􀁭 􀁳􀂀􀂗 􀂾􀃋􀃁􀁼􀁥 􀃉􀁚􀂼􀃀􀃅􀁙􀁿 􀀬􀂎􀁺􀂌􀂻􀁚􀂿 .11
.1383
􀃊􀁥􀁚􀂬􀃌􀂬􀁶􀁥 􀃁 􀃊􀂋􀂁􀃂􀂻􀁍 􀃉 􀃄􀂈􀂇􀁒􀂻 􀀬(􀁤􀂈􀁺􀂿 􀃉 􀃄􀁺􀂈􀂿) ICT 􀂞􀂻􀁚􀁭 􀁳􀂀􀂗 􀂾􀃋􀃁􀁼􀁥 􀃉􀁚􀂼􀃀􀃅􀁙􀁿 􀀬.􀁙 .􀁫 􀀬􀂽􀁚􀂳􀁼􀃀􀂈􀃋􀃂􀂿 .12
.1383 􀀬􀂽􀁙􀂀􀃆􀁥 􀀬􀃊􀂟􀁚􀂧􀁻 􀂞􀃋􀁚􀃀􀂏
13. Andrews􀀬 D. H.􀀬 & Johnson􀀬 H. R. (2002). Revolutionizing IT􀀬 The Art Of Using
Information Technology Effectively (2nd ed.). John Wiley & Sons.
14. Bailey􀀬 J. E.􀀬 & Pearson􀀬 s. W. (1983). Development Of A Tool For Measuring
And Analyzing Computer User Satisfaction. Management Science􀀬 29 (5).
15. Gillies􀀬 A. C. (1992). Sofware Quality Theory And Management (2nd ed.).
Chapman & Hall.
16. Gustafeson􀀬 A.􀀬 & Kerag􀀬 L. (2000). ICT Indicators. Information System