مدیریت زنجیره تامین
ارزیابی و برنامه‌ریزی خرید پارچه در زنجیره عرضه جهانی پوشاک: یک رویکرد تلفیقی ویکور گسترش یافته فازی-تصادفی و برنامه‌ریزی غیرخطی

رضا قاسمی یقین؛ فاطمه درویشی

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 193-223

https://doi.org/10.22054/jims.2021.41113.2298

چکیده
  در این پژوهش، مسئله برنامه‌ریزی خرید در صنعت پوشاک که با تامین کنندگانی در گستره بین المللی مواجه است بررسی می‌شود. توجه به چالش‌های ارزیابی تامین کنندگان و انتخاب آنها با وجود شاخص‌های کمی-کیفی و تعیین مقدار سفارش از هر واحد بافندگی پارچه برای صنعتگران این حوزه بسیار حیاتی است. لذا، در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از یک رویکرد ترکیبی ...  بیشتر