ارزیابی کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی

محسن شفیعی نیک آبادی؛ کامبیز شاهرودی؛ اکرم اویسی عمران؛ محمدرضا خسروی

دوره 16، شماره 51 ، دی 1397، ، صفحه 181-206

https://doi.org/10.22054/jims.2018.15618.1551

چکیده
  انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی در تعیین نمرات کارایی تحلیل پوششی داده‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های‌ شرکت‌های برق منطقه‌ای پرداخته شده است. کاربرد شبکه عصبی در انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای امری است که در ادبیات موضوع سابقه نداشته ...  بیشتر