برنامه ریزی مکانیابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی در شهر تهران

محمد حسین طهماسبی؛ کاوه خلیلی دامغانی؛ وحید رضا قضاوتی

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 55-72

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8366

چکیده
  یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت ها ی توزیع،، طراحی مکان های   دپو و مسیریابی وسایل نقلیه وبهینه سازی شبکه تامین است. در این پژوهش به مکا ن یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی پرداختهشده است. یک  مساله مکا ن یابی مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با -واقعیتت عدادی از محدودیت دنیای واقعی از جمله زما ...  بیشتر