زمانبندی همزمان پروژه و برنامه ریزی تجهیزات با الگوریتمهای تکاملی

عباس شفیع خانی؛ امیر عباس؛ سید تقی اخوان نیاکی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 21-47

چکیده
  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه یکی از مباحث بسیار مهمی است که مدیران پروژه با آن مواجه‌اند و از عوامل کلیدی در موفقیت یا عدم‌موفقیت پروژه محسوب می‌شود. تحقیقات انجام گرفته در زمان‌بندی پروژه نشان می‌دهد که به‌طور مرسوم در زمان‌بندی پروژه برنامه‌ریزی تجهیزات را نادیده گرفته و یا ابتدا فعالیت‌های پروژه زمان‌بندی و سپس تجهیزات ...  بیشتر