نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

برنامهریزی و زمانبندی پروژه یکی از مباحث بسیار مهمی است که مدیران پروژه با آن مواجه‌اند و از عوامل کلیدی در موفقیت یا عدمموفقیت پروژه محسوب میشود. تحقیقات انجام گرفته در زمانبندی پروژه نشان میدهد که بهطور مرسوم در زمانبندی پروژه برنامهریزی تجهیزات را نادیده گرفته و یا ابتدا فعالیتهای پروژه زمانبندی و سپس تجهیزات براساس آن برنامهریزی می‌شود. این کار سبب خارج شدن از بهینه زمانبندی می‌شود. در این مقاله با مد نظر قراردادن همزمان زمانبندی پروژه و برنامهریزی تجهیزات، دو الگوریتم ژنتیک و شبیهسازی تبرید برای کمینهکردن هزینهها، ارائه می‌شود. برای بررسی کارایی الگوریتمهای پیشنهادی، مسائلی با تعداد فعالیتها و تجهیزات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با هم مقایسه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتمهای پیشنهادی قادرند تا مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط موجود را با تعداد گرههای بالا و ضریب پیچیدگیهای مختلف در زمانی کوتاه حل کنند.
 
زمانبندی پروژه، الگوریتم ژنتیک ،شبیهسازی تبرید، برنامهریزی تجهیزات
 

کلیدواژه‌ها

  Brucker, P., Schoo, A. and Thiele, O., A branch and bound algorithm for the resource constrained project scheduling problem. European Journal of Operational Research 17 (2004): 143-158.
  Carruthers, J.A. and Battersby, A.,Advances in critical path methods. Operational Research Quarterly17 (1966): 359-380.
  Davis, E.V. and Patterson, J.H., “An Exact Algorithm for the Multiple Constrained Project Scheduling Problem”. Ph.D. Thesis. Yale University. (1969).
Deckro, R.F., Winkofsky, E.P., Hebert, J.E. and Gagnon, R., A decomposition approach to multi-project scheduling.   European Journal of Operational Research 51 (1991): 110-118.
  Demeulemeester, E., Herroelen, W. Project Scheduling: A Research Handbook”. Kluwer Academic Publishers, (2002).
  Demeulemeester, E., Vanhoucke, M. and Herroelen, W., A random network generator for activity-on-the-node networks. Journal of Scheduling 6 (2003): 13-34.
  Demeulemeester, E. and Herroelen, W., New benchmark results for the resourceconstrained project scheduling problem. Management Science 43 (2007): 1485-1492.
  Dodin, B., Elimam, A.A., Rolland, E. Tabu search in audit scheduling. European Journal of Operational Research106 (1998): 373–392.
  Dodin, B. Elimam, A.A. Integration of equipment planning and project scheduling.European Journal of Operational Research 184 (2008): 962–980.
  Elmaghraby, S.E. Activity nets: A guided tour through some recent envelopments. European Journal of Operational Research 82 (2002): 383–408.
  Elmaghraby, S.E. Activity networks: project planning and control by network models. Wiley and Sons, New York, (2003).
  Herroelen, W., Van Dommelen, P., Demeulemeester, E.L. Project network models with discounted cash flows – A guided tour through recent developments. European Journal of Operational Research 100 (1997): 97–121.
  Herroelen, W., De Reyck, B. and Demeulemeester, E., Resource constrained project scheduling: A survey of recent developments. Computers and Operations Research 25 (2001): 279-302.
  Icmeli, O. and Rom, W.O., Solving the resource-constrained project scheduling problem with optimization subroutinelibrary. Computers and Operations Research 23 (1996): 801-817.
  Icmeli, O., Erenguc, S.S., Zappe, C.J. Project scheduling problems: A survey. International Journal of Operations and Production Management 13 (2003): 80–91.
  Jarboui, B., Damak, N., Siarry, P., Rebai, A., A combinatorial particle swarm optimization for solving multi-mode resource-constrained project scheduling problems. Applied Mathematics and Computation 195 (2008): 299–308.
  Kolish, R., Schwindt, C., and Sprecher, A. Benchmark instances for project scheduling problems. in: J. Weglarz (Ed.): Handbook on recent advances in project scheduling,     Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. (1998).
  Lova, A., Tormos, P., Cervantes, M., Barber, F., “An Eficient Hybrid Genetic Algorithm for Scheduling Projects with Resource Constraints and Multiple Execution Modes”, International Journal of Production Economics, 117, (2009),  302– 316.
  Ozdamar, L., Ulusoy, G. A survey on the resource constrained project scheduling problem”. IIE Transactions 27, 574–586, (1995).
  Patterson, J.H., Roth, G.W. “Scheduling a project under multiple resource constraints: A 0-1 programming approach”. AIIE Transactions , 8, 449–455, (1976).
  Patterson, J.H. and Huber, W.D.“A Horizen Varying, Zero One Approach to Project Scheduling, Management Science, 20:990-998, (1974).
  Patterson, J.H, “A Comparision of Exact Approach for Solving the Multiple Constrained Resource, Project Scheduling Problem, Management Science, Vol. 30, No.7. PP.854-867, (1984).
  Peteghem, V.V., Vanhoucke, M., “A Genetic Algorithm for the Preemptive and Non-Preemptive Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem”, European Journal of Operational Research, 201, (2010), 409–418.
  Petrovic, R., Optimisation of resource allocation in project planning. Operations Research, 16 (1968) 559-586.
  Soltani, R., Jolai, F., Zandieh, M., “Two Robust Meta-Heuristics for Scheduling Multiple Job Classes on a Single Machine with Multiple Criteria”,Expert Systems with Applications,   37, (2010), 5951-5959.
  Talbot, F.B, and Patterson, J.H. “An Efficient Integer Programing Algorithm With Network Cuts for Solving Resource Constrained Scheduling”, Management Science, Vol.24, No. 11, PP.1163-1174.
  Tavakoli M.R, Shahalizadeh M, Khalili K, Editors. International project management conference. (2007) February 10; Iran.
  Vanhoucke, M., Coelho, J., Tavares, L. and Debels, D., An evaluation of the adequacy of  network generators with systematically sampled networks”. Working paper 04/272, Ghent University, (2004).
  Wiest, J.D., The scheduling of large projects with limited resources. Ph.D. dissertation, Carnegie Institute of Technology, (1963).
  Yang, B., Geunes, J. and O’Brien, W. Resource constrained project scheduling; past work and new directions. Research Report, Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida, Gainesville, (2006).