اندازه‌گیری و تحلیل کارایی گمرکات غیرمرزی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های چند‌مؤ لفه‌ای

زین العابدین گنج خانلو؛ علیرضا علی.نژاد

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 123-140

چکیده
      گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، یکی از سازمان‌های مؤثر در حوزه تجارت و اقتصاد است. از طرفی تعدد و پراکندگی واحدهای گمرکی موجب‌شده تا از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، به‌طور مطلوب استفاده نگردد. لذا مطابق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه،مقرر شد تا پایان سال سوم برنامه، حداقل سی‌درصد از گمرکات کم فعال کشور کاهش یابد، در‌این‌خصوص ...  بیشتر