پیش آیندها و پیامدهای تسهیم دانش

محمد هادی خراشادیزاده؛ حسن مهرمنش؛ زادله فتحی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 263-297

https://doi.org/10.22054/jims.2021.46716.2385

چکیده
  تغییرات مداوم در محیط تجاری امروزی باعث شده است که موسسات، دانش را به عنوان سرمایه کلیدی خود تشخیص دهند. مطالعه حاضر ضمن توجه به اهمیت دانش در گستره فعالیت های کنونی سازمانی؛ به دنبال شناسایی عواملی است که بر تسهیم دانش در میان مدیران پروژه تاثیرگذار هستند. تحقیق حاضر از حیث نتیجه در فاز اول، یک تحقیق توسعه ای و در فاز دوم تحقیق کاربردی ...  بیشتر