پیش آیندها و پیامدهای تسهیم دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

2 مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت،واحد تهران مرکزی،استادیار و معونت آموزشی دانشکده،تهران،ایران

3 گروه اموزشی مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران ، ایران

10.22054/jims.2021.46716.2385

چکیده

تغییرات مداوم در محیط تجاری امروزی باعث شده است که موسسات، دانش را به عنوان سرمایه کلیدی خود تشخیص دهند. مطالعه حاضر ضمن توجه به اهمیت دانش در گستره فعالیت های کنونی سازمانی؛ به دنبال شناسایی عواملی است که بر تسهیم دانش در میان مدیران پروژه تاثیرگذار هستند.
تحقیق حاضر از حیث نتیجه در فاز اول، یک تحقیق توسعه ای و در فاز دوم تحقیق کاربردی است. از حیث هدف، در فاز اول یک تحقیق اکتشافی و در فاز دوم یک تحقیق تبیینی است. همچنین در فاز اول، از نوع کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد و در فاز دوم یک تحقیق کمی با استفاده از معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش گروه شرکت‌های همکاران سیستم می باشد. نمونه گیری در فاز اول با کمک روش گلوله برفی (نمونه گیری هدفدار) و در فاز دوم بصورت تصادفی صورت گرفته است. حجم نمونه فاز اول 17 نفر و در فاز دوم 253 نفر می باشد. نتایج توسط 2 نفر از اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار‌ گرفته و مواردی جهت اصلاح یا تغییر نظریه بیان شده‌است.
نتایج تحقیق در بخش داده بنیاد منجر به شناسایی 22 فاکتور کلیدی (مانند پراکنده سازی دانش به عنوان پدیده مرکزی، نظم دورن سازمانی، پیکربندی هم افزایی، بازآزمایی دانش، توسعه بلوغ محور و حاشیه های امن پراکنده سازی دانش، نظم دورن سازمانی، پیکربندی هم افزایی، بازآزمایی دانش، توسعه بلوغ محور و حاشیه های امن) شد. ارتباط و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر، از طریق مقایسه نظری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future and Consequences of Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • MohammadHadi KhorashadiZadeh 1
  • Hassan Mehrmanesh 2
  • Zadollah Fathi 3
1 Faculty Of management,Islamic Azad University, central Branch,Iran
2 department of industrial,management,tehran,Iran
3 Department of Industrial management, Faculty Of management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Constant changes in today's business environment have made institutions recognize knowledge as their key asset. This study, while considering the importance of knowledge in the range of current organizational activities, seeks to identify the factors that influence knowledge sharing among project managers.
  The present study is the result of Phase I of developmental research and Phase II of applied research. In terms of purpose, the first phase is an exploratory research and the second phase is an exploratory research. Also in the first phase is the qualitative type and method of data base theory research and in the second phase is a quantitative research using structural equations. The statistical population of the study is the group of system partners. In the first phase sampling was done by snowball method (targeted sampling) and in the second phase randomly. The sample size is 17 persons in the first phase and 253 in the second phase. The results have been reviewed and reviewed by two professors and some cases have been modified or modified.
The research results in the data base of the Foundation lead to the identification of 22 key factors (such as knowledge dispersal as central phenomenon, organizational context order, synergistic configuration, knowledge retesting, maturity-driven and secure knowledge dispersion margins, organizational domain order, configuration time). Increased knowledge re-testing, maturity-driven development and secure margins). Their relationship to and influence on each other was accomplished through theoretical comparison and structural equations and path analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Implicit Knowledge
  • explicit knowledge
  • Hamkaran System Co