نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران.

2 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران.

چکیده

تغییرات مداوم در محیط تجاری امروزی باعث شده است که موسسات، دانش را به عنوان سرمایه کلیدی خود تشخیص دهند. مطالعه حاضر ضمن توجه به اهمیت دانش در گستره فعالیت های کنونی سازمانی؛ به دنبال شناسایی عواملی است که بر تسهیم دانش در میان مدیران پروژه تاثیرگذار هستند.
تحقیق حاضر از حیث نتیجه در فاز اول، یک تحقیق توسعه ای و در فاز دوم تحقیق کاربردی است. از حیث هدف، در فاز اول یک تحقیق اکتشافی و در فاز دوم یک تحقیق تبیینی است. همچنین در فاز اول، از نوع کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد و در فاز دوم یک تحقیق کمی با استفاده از معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش گروه شرکت‌های همکاران سیستم می باشد. نمونه گیری در فاز اول با کمک روش گلوله برفی (نمونه گیری هدفدار) و در فاز دوم بصورت تصادفی صورت گرفته است. حجم نمونه فاز اول 17 نفر و در فاز دوم 253 نفر می باشد. نتایج توسط 2 نفر از اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار‌ گرفته و مواردی جهت اصلاح یا تغییر نظریه بیان شده‌است.
نتایج تحقیق در بخش داده بنیاد منجر به شناسایی 22 فاکتور کلیدی (مانند پراکنده سازی دانش به عنوان پدیده مرکزی، نظم دورن سازمانی، پیکربندی هم افزایی، بازآزمایی دانش، توسعه بلوغ محور و حاشیه های امن پراکنده سازی دانش، نظم دورن سازمانی، پیکربندی هم افزایی، بازآزمایی دانش، توسعه بلوغ محور و حاشیه های امن) شد. ارتباط و تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر، از طریق مقایسه نظری و معادلات ساختاری و تحلیل مسیر انجام پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Antecedents and Consequences of Knowledge Sharing1Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • MohammadHadi KhorashadiZadeh 1
  • Hassan Mehrmanesh 2
  • Zadollah Fathi 2

1 Ph.D. Candidate, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Continuous changes in today’s business environment, have led institutions to recognize knowledge as their key capital. Knowledge has become a key source in every organization. This study while, considering importance of knowledge in current organizational activities, is looking for the antecedents as well as the consequences of knowledge sharing using the grounded theory.The present study is a developmental research in the first phase and an applied one in the second phase. In the first phase it is an exploratory research and in the second phase it is an explanatory research. Moreover, it is a qualitative type with grounded theory approach in the first phase, while a quantitative method employing the structural equations in the second phase. The statistical population is the Hamkaran System Group. A purposive snowball sampling is employed in the first phase and a random sampling in the second one. Sample size is 17 people for first phase and 253 people for second phase. Results reviewed by two professors and points were made for the purpose of either revising or modifying the theory. Results of the grounded theory led to detection of 22 key factors e.g: distribution of knowledge as a central phenomenon, intra-organizational order, synergy formation, knowledge retesting, maturity-oriented development and safe margins of knowledge distribution. Theoretical comparison, structural equations and path analysis were applied for their relations and influences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Distribute Knowledge
  • Tacit Knowledge
  • Explicit Knowledge ⃰
[1]                اخوان پیمان، باقری روح اله، (1389). مدیریت دانش از ایده تا عمل، انتشارات آتی نگر.
[2]                اسماعیل زاده، مونا، سبک­رو، مهدی و اعتباریان خوراسگانی، اکبر (1397). کاربست تحلیل عاملی اکتشافی و دیمتل در سنجش دانش (مطالعه موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاهها). چشم انداز مدیریت دولتی، 36(9) ،117-89.
[3]           حاجی کریمی، علی، حسینی، محسن، (1389). تاملی بر تسهیم دانش در دانشگاه و محیط های کار دانشی، مجله علمی فرهنگی اقتصاد دانشی، سال اول، چاپ ششم، 125-138.
[4]                خدیور، آمنه، جواهری، سیما، (1394)، شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها به منظور ایجاد و تلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش، فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، شماره 1، 117-146.
[5]                داوری، اسماعیل، (1392). آشنایی با معادلات ساختاری در PLS، انتشارات مهر دل، چاپ اصفهان، شماره سه، چاپ هفتم.
[6]                شامی زنجانی، مهدی و قاسمتبار شهری، سید محمد. (۱۳۹۲). ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش ۲ تسهیم دانش اجتماعی در سازمانها. پژوهشنامهی پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره ۲۹، شماره چهارم.
[7]                صالحی علی، دانایی فرد حسن. (1394). نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه‌های فکری و رفتار نوآورانه. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، ۵ (۱) :۱۰۹-۱۲۸.
[8]                فرزانه، نرگس، مهدی شامی زنجانی، امیر مانیان، علیرضا حسن زاده، (1397). ارائه چارچوبی برای مفهوم سازیدفتر مدیریت دانش، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 10، شماره 1: صص: 135-158.
[9]                محمدی، مهدیان راد، امیر احمد، الوانی، سید مهدی، فضلی، صفر، (1397). طراحی مدل تسهیم دانش در سازمان امور مالیاتی کشور و نقش آن در ارتقا اثربخشی و محبوبیت سازمانی، پژوهشنامه مالیات، شماره 38، مسلسل 86، 195- 240.
[10]            میرپور، سید سعید. (1388). «بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر از دیدگاه مدیران و کارکنان»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر.
 
[11]            Akhavan, P. Hosseini, S. M. Abbasi, M. & Manteghi, M. (2015). Knowledge Sharing Determinants, Behaviors, & Innovative Work Behaviors: and Integrated Theoretical View & Empirical Examination. Aslib Journal of Information Management, 67(5), 562-591.
[12]            Akram, T. Lei, S. Haider, M. J. Hussain, S. T. &Puig, L. C. M. (2017). The Effect of Organizational Justice on Knowledge Sharing: Empirical Evidence from the Chinese Telecommunications Sector. Journal of Innovation & Knowledge, 2(3), 134-145.
[13]            Al-Busaidi, K. A. &Olfman, L. (2017). Knowledge Sharing through Inter-organizational Knowledge Sharing Systems. VINE Journal of Information & Knowledge Management Systems, 47(1), 110-136.
[14]            Cabrera, A. Collins, W. C. & Salgado, J. F. (2006). Determinants of Individual Engagement in Knowledge Sharing.  The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.
[15]            Chomeg, F. and T.S.H., Staples, D.S., Webster, J., (2016). Knowledge management in client-vendor partnerships. International Journal of Information Management 32, 451–458.
[16]            Clegg,C., Unsworth,K., Epitropaki,O. and Parker,G. (2002). Implicating trust in the innovation process. Journal of occupational and organizational psychology,75. 409-22.
[17]            Daniel, F. and Romez, S.D. (2008). Exploring the effects of trust, task interdependence and virtualness on knowledge sharing in teams. Information Systems Journal, 18, 617–640.
[18]            Etikson. G., (2018). Knowledge sharing in information systems development: a social interdependence perspective, Journal of Management Review, 13, (12), 210-241.
[19]            Gagne, Sh., (2009) Tacit Knowledge, Lessons Learnt, and New Product Development, Journal of Product Innovation Management, Vol.28, No.2, pp.300-318.
[20]            Hansen, H., M. Samuelsen, B., and R. Silseth, P. (2011). Customer perceived value in B-t-B service relationships: Investigating the importance of corporate reputation. Industrial Marketing Management, 37 (2): 206–217.
[21]            Hovisman, M and Wolf, F.G. (2015). In whom we trust: Group membership as an affective context for trust development. Academy of Management Review, 26(3): 377-396.
[22]            Hsu, J.S., Parolia, N., Jiang, J.J., and Klein, G. (2007) The Impact of Team Mental Models on IS Project Teams’ Information Processing and Project Performance, In 2009 Proceedings of the Second International Research Workshop on Information Technology Project Management, pp.39-49.
[23]            Jiacheng, W., Lu, L., Calabrese, A., & Francesco, A. (2019). Cognitive model of intra-organizational knowledge-sharing motivations in the view of cross-culture. International Journal of Knowledge Management, 30: 220-230.
[24]            Lin, W. B. (2018). Te exploration factors of affecting knowledge sharing – the case of
Taiwan’s high-tech industry. Expert Systems with Applications, 35 (1): 661-676.
[25]            Makay, Jim. (2018). Effects of knowledge strategy on organizational performance: A complementarity theory-based approach. Journal of subsidiary management, 36(2): 235-251.
[26]            Marinos, S. G. (2019). Knowledge Sharing: Moving ahead from the past with Best Practices. Journal of Knowledge Management, 11(1), 36-47.
[27]            Obermayer-Kovács, N. Komlósi, E. Szenteleki, C. &Tóth, E. V. (2015). Exploring Emotional Intelligence Trait Enablers for Knowledge Sharing: an Empirical Study.  International Journal of Synergy & Research, 4(1), 7.
[28]            Panayides,P.M. & Venus Lus,Y.H.(2009). The impact of trust on innovativeness and supply chain performance . .journal of enjineering and technology management33(5), 429-438.
[29]           Ramus,C.A., & Steger,U.(2000).The role of supervisory support behavior and environmental policy in employee eco-initiatives at leading –edge European companies. Academy of management journal,(43).4, 605-26.
[30]            Strauss, A. L., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 2nd Ed., Sage.
[31]            Tang, L. (2018). Informal inter-organizational knowledge sharing: the case of the biotechnology industry. Paper presented at the Annual Meeting of the NCA 94th Annual Convention. San Diego, CA.
[32]            Tangaraja, G. MohdRasdi, R. Ismail, M. & Abu Samah, B. (2015). Fostering Knowl-edge Sharing Behaviour among Public Sector Managers: a Proposed Model for the Malaysian Public Service. Journal of Knowledge Management, 19(1), 121-140.
[33]            Truong Tan, W.T. (2019) Knowledge Sharing Practices of Project Teams when Encountering Changes in Project Scope: A Contingency Approach, Journal of Information Science, Vol.38.No.5, pp.423-441.
[34]            Zolo, L. (2010). Knowledge and the speed of the transfer and in organizational, Organization Science, 6(1): 76-92.