بهبود یکپارچگی زنجیره تامین برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی بااستفاده از تحلیل اهمیت عملکردIPA) )در صنایع لوازم الکترونیک خانگی ایران

سید داود میرحبیبی؛ حسن فارسیجانی؛ محمود مدیری؛ کاوه خلیلی دامغانی

دوره 18، شماره 57 ، تیر 1399، ، صفحه 275-306

https://doi.org/10.22054/jims.2020.38121.2219

چکیده
  امروزه، سازمانها وصنایع با رقابتی در سطح بین المللی مواجه می باشند. لازمه موفقیت در رقابت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی می باشد که صنایع به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی ورقابت پذیری وپاسخگویی سریع،نیازمند یکپارچگی بیشتر در سطح سازمان وشرکاء خود در سطح زنجیره تامین می باشند. در این تحقیق معیارهای تولید درکلاس جهانی ...  بیشتر