مدیریت تولید و عملیات
ارایه مدل برنامه‌ریزی تولید ادغامی چندمحصولی با ترکیب تصمیم‌گیری چند شاخصه ترجیحات تولید و بهینه‌سازی چندهدفه: نمونه‌موردی تولید شیرهای گاز صنعتی

مجید شخصی نیائی؛ فاطمه غیور

دوره 19، شماره 63 ، دی 1400، ، صفحه 163-192

https://doi.org/10.22054/jims.2021.44283.2342

چکیده
  یکی از ملاحظاتی که می‌تواند در برنامه‌ریزی تولید ادغامی لحاظ شود؛ ترجیحات مدیریتی است که در مقاله حاضر، ضمن درنظرگیری آن، رویکردی پیشنهاد شده که در یک شرکت تولیدکننده شیرهای گاز طراحی و پیاده‌سازی شده است. در فاز اول از رویکرد پیشنهادی، ملاحظات موردنظر مدیریت و ترجیحات تولید محصولات مختلف با استفاده از یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه ...  بیشتر