تدوین استراتژی های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

ابراهیم علی محمدی اصل؛ علیرضا بافنده زنده؛ هوشنگ تقی زاده

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 247-278

https://doi.org/10.22054/jims.2019.45699.2369

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، استراتزی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در دوره زمانی 1398 تا 1413 شبیه سازی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیر های« روند دانشجو»، « منابع فیزیکی»، « کیفیت اموزشی»، « منابع انسانی»، «تحقیقات و انتشارات» و «عملکرد مالی» بعنوان متغیرهای کلیدی موثر ...  بیشتر