تدوین استراتژی های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران

2 گروه مدیریت، واحد تبریز،، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 گروه مدیریت، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم، استراتزی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در دوره زمانی 1398 تا 1413 شبیه سازی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق متغیر های« روند دانشجو»، « منابع فیزیکی»، « کیفیت اموزشی»، « منابع انسانی»، «تحقیقات و انتشارات» و «عملکرد مالی» بعنوان متغیرهای کلیدی موثر در تدوین استراتژی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در نظر گرفته ‌شده اند. سپس با کمک گرفتن از نظریه‌های معتبر در حوزه ادبیات مساله و دیدگاه های افراد خبره، روابط علیّ در قالب توابع ریاضی تعریف ‌شده و در نهایت اقدام به شبیه‌سازی‌شده است. سناریوهای تدوین شده بر اساس 3 هدف کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و رشد کیفیت آموزشی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان داد با اجرای سناریو افزایش تعدیل نیرو در دانشگاه آزاد تبریز، میزان نرخ هزینه دانشگاه آزاد تبریز 5 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. سناریو دوم تحقیق نیز نشان داد که در صورتی که میزان بودجه پژوهشی به میزان 40 درصد تغییر داده شود درامدهای غیر شهریه ای 19 درصد رشد خواهد داشت. شبیه سازی سناریو سوم نیز نشان داد که افزایش 25 درصد سرمایه گذاری های جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز موجب می شود تا نرخ جذب دانشجو در بلند مدت به میزان 17 درصد افزایش یابد. با توجه به نتایج به دست آمده از سناریوهای مطرح شده، پیشنهاد می‌گردد تا دانشگاه آزاد اسلامی تبریز دو استراتژی افزایش بودجه پژوهشی و استراتژی سرمایه گذاری های جدید را در پیش بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulation of the Strategies of the Tabriz Branch, Islamic Azad University through System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Alimohammadi As 1
  • Alireza Bafandeh Zendeh 2
  • Houshang Taghizadeh 3
1 Department of Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Department of management, tabriz branch,Islamic Azad University, Tabriz, iran
3 Tabriz Branch, Islamic Azad University Tabriz, Iran
چکیده [English]

The study aims to simulate the strategies of Islamic Azad University, Tabriz branch during 2019- 2034 period through system dynamics approach. Based on research literature, the variables of student trend, physical resources, educational quality, human resources, research and publication and financial operation were considered as key effective variables in formulating the mentioned strategies. The interaction between variables i.e, the dynamic hypothesis is demonstrated by causal-loop diagrams and state-current maps. Then, the causal relations were defined in the form of mathematical functions and finally simulated by using reliable theories in the field of problem-solving literature and experts' opinion. The scenarios were formulated and analyzed based on three main objects, namely cost reduction, increase of revenue and educational quality development. Our results showed that by the implementation of downsizing scenario in Tabriz Azad university, the tuition rate of the university experienced a decrease of five percent. The second scenario showed that if research budget experiences a change of 40%, non-fee revenues would grow 19%. The simulation of the third scenario revealed that, 25% increment of new investments in Tabriz Azad University leads to the growth of student attraction rate by 17% in long term. Taking the results of three scenarios into consideration makes us to suggest that it is advisable that Tabriz Azad University should follow the two strategies of increasing research budget and making use of new investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Strategy"
  • " System Dynamics"
  • "simulation"
-         خدیور. آمنه ، سیما. جواهری (1394). شبیه سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد و تلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش. پژوهش های مدیریت در ایران; ۱۹ (۱):۱۱۷-۱۴۶
-         امیر کبیری، علی رضا (1389)، مدیریت استراتژیک، نشر نگاه دانش، چاپ چهارم.
-         آهنچی، محمد (1386)، مدیریت استراتژیک نگرشی نو بر مدیریت استراتژیک در تئوری و عمل، انتشارات دستان، چاپ اول.
-         بنی هاشمی، سیدعلی و ثقفی، مهدی (1394)، تدوین و ارزیابی استراتژیهای دانشگاه با مدل تلفیقی WOT'A، نشریه صنعت و دانشگاه، دوره ۸، شماره ۲۷ و ۲۸ - (۶-۱۳۹۴)
-         پورتر، مایکل (1391)، استراتژی رقابتی، ترجمه عباس مهر پویا، انتشارات رسا، چاپ چهارم،
-         پیرس، جان ای و ریچارد بی رابینسون (1383)، مدیریت راهبردی (برنامه ریزی اجرا و کنترل)، ترجمه حسینی، سید محمود، سمت، چاپ اول.
-         حاجی پور، بهمن (1386)، برنامه ریزی استراتزیک پژوهشی در دانشگاه و موسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق (ع)، مجله اندبشه مدیریت، سال دوم، شماره اول،صفحات 183- 224
-         دیوید، فرد.آر (1394)، مدیریت استراتژیک، ترجمه پارسیان، علی و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ سی و دوم.
-         رحمان سرشت، حسین (1383)، مدیریت راهبردی در اندیشه نظریه پردازان، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-         کلارک، برتون آر (1376)، گزیده مقالات دایره المعارف آموزش عالی، ترجمه حاتمی، داود و یوسف محمد نژاد عالی زمین، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، جلد 1.
-         هانگر، جی دیوید و توماس ال ویلن (1393)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه اعرابی، محمد و حمید رضا رضوانی، دفتر پژوهش های فرهنگی، ویرایش چهارم، چاپ پنجم.
-         هینز، استیون (1395)، رویکرد تفکر سیستمی به برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک،ترجمه اصلانی، رشید، نشر نی، چاپ سوم.
-         یمنی دوزی سرخابی، محمد (1382)، برنامه ریزی توسعه دانشگاه، مفاهیم تجارب و نظریه ها، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
-         یمنی دوزی سرخابی، محمد (1393)،  از برنامه ریزی استراتژیک تا طراحی سازگار شونده، فصلنامه آموزش عالی ایران، سال ششم، شماره سوم، صفحات 1-30.
ب) منابع انگلیسی
-          Ansoff, I (1990), Implanting Corporate stratrgy, Hembl Hempstead: Prentice hall.
-          Barlas, Y., & Diker, V. G. (1996). Decision support for strategic university management: a dynamic interactive game. In Proceedings of the 14th System Dynamics Conference.
-          Chandler,A.D (1962), Strategy and structure, Boston: MIT Press.
-          Forrester, J. W, & Brink H. M. (1999). Industrial Dynamics, Student’s Edition, MIT Press. 
-          Grant M, Rabert (2013), Contemporary strategy analsis, 8th ed, New York, John Wiley & Sons inc.
-          Jerreta,. B , (2009), e- learning strategies in occupational legal medicine based on problems solving through CASUS systems, Legal medicine 11, Spain, 313-314.
-          Machado, M & Taylor J (2010), The struggle for strategic planning in European Higher education: the case of Portugal, Research in Higher education Jornal, pp1-20.
-          Nelson,R.R & Winter,S,G (1982),An evolutionary theory of economic change, combridge,MA: Harward university press.
-          Peters, T.J & Waterman, R.H. (1982),In search of excellence, New York: Harper & Row.
-          Poreter M.E (1980), Competitive strategy, New York, Free Press.
-          Stacy, Ralf. D (2011), Strategy management and organizational dynamic: the challenge of complexity to ways of thinking about organizations, 6th ed.
-          Sterman, john D, (2000), Business dynamics: Systems thinking and modeling for complex world, McGraw- hill,hy
-          Takaoka (2011). Horizontal strategy in a diversified corporation. Dissertation of the University MIT Sloan School of Management.
-          Wheelen, T. L. & Hnnger, J. D. (2012). Strategic management and business policy: toward global sustainability. Pearson Eduction, Inc. Upper Saddle River, New Jersey.