مدلسازی و شبیه سازی
روش تحلیل پوششی داده‌های متمرکز برای اندازه‌گیری مقادیر کارایی شعب ارزی بانک ها

فرشته کوشکی

دوره 21، شماره 69 ، تیر 1402، ، صفحه 235-270

https://doi.org/10.22054/jims.2023.46558.2381

چکیده
  در نظر گرفتن تأثیر عملکرد هر جزء از یک سیستم چند مرحله‌ای بر کارایی کل آن برای مدیران اجتناب‌ناپذیر است. شعب بانک‌ها ساختار دو مرحله ای دارند که در آن نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه مالی ورودی‌های مرحله اول برای افزایش موجودی می‌باشند. موجودی به عنوان خروجی مرحله اول است که به عنوان ورودی مرحله دوم برای انجام خدمات بانک از جمله ...  بیشتر