نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه ریاضی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در نظر گرفتن تأثیر عملکرد هر جزء از یک سیستم چند مرحله‌ای بر کارایی کل آن برای مدیران اجتناب‌ناپذیر است. شعب بانک‌ها ساختار دو مرحله ای دارند که در آن نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه مالی ورودی‌های مرحله اول برای افزایش موجودی می‌باشند. موجودی به عنوان خروجی مرحله اول است که به عنوان ورودی مرحله دوم برای انجام خدمات بانک از جمله تسهیلات بانکی که خروجی مرحله دوم هستند به کار می‌رود. پس برای ارزیابی عملکرد بانک ارتباط بین مراحل سازنده آن باید در نظر گرفته شود در غیر این صورت کارایی به درستی محاسبه نمی شود. روش‌های سنتی سیستم‌های چندمرحله ای را به صورت یک جعبه سیاه ارزیابی می‌کند و ارتباطی که ممکن است بین مراحل موجود باشد را نادیده می‌گیرد. ما به درون سیستم می‌نگریم و مدل‌هایی برای بهبود کارایی کل و کارایی مراحل پیشنهاد می‌کنیم. به‌علاوه، پیوستگی و ارتباط موجود بین مراحل متغیرها و محدودیت‌های زیادی را به برنامه‌ریزی خطی در ارزیابی سیستم تحمیل می‌کند. روش متمرکز نمره کارایی واحدها را به‌طور هم‌زمان با حل فقط یک برنامه‌ریزی خطی محاسبه می‌کند و باعث کاهش قابل توجه محاسبات می‌شود. این روش برای تخصیص منابع به‌ویژه در سازمان‌های بزرگ که در آن زیر واحدها تحت نظارت یک مدیریت اصلی قرار دارند عموماً توسط مدیر مرکزی استفاده می‌شود. در این مقاله یک روش متمرکز برای ارزیابی واحدهای با ساختار جند مرحله ای معرفی می‌شود. مدل‌های پیشنهادی برای ارزیابی کارایی شعب بانک و شرکت‌های بیمه به‌کار می‌رود. برتری روش شبکه بهبود یافته و روش متمرکز نشان داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Centralized DEA approach to assess efficiency scores of bank branches with foreign exchange transactions

نویسنده [English]

 • Fereshteh Koushki

Assistant Professor, Department of Mathematics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

It is inevitable for a manager to consider the performance effects of each component of a multi-stage financial equity capital. These components serve as inputs in the first stage to raise investments. The investments, as outputs of the first stage, become inputs for the second stage and are used in bank services, such as bank facilities, which are outputs of the second stage. Therefore, when evaluating bank performance, the connectivity between the stages must be considered; otherwise, efficiency may not be calculated correctly. Traditional methods often assess multi-stage systems as black boxes, neglecting the potential connectivity that may exist among the stages. We delve into the system and propose models to improve overall efficiency and the efficiency of each stage. Additionally, the continuity and relationships among stages introduce numerous variables and constraints to linear programming for evaluating the entire system. A centralized approach calculates the efficiency score of units simultaneously by solving only one linear programming problem, significantly reducing computational complexity. This approach, especially in large organizations, is commonly employed by central managers. In this paper, we introduce a centralized method for evaluating units with a multi-stage structure. We apply the proposed models to evaluate the efficiencies of bank branches and insurance companies, demonstrating the superiority of the improved network approach and centralized method in enhancing overall system efficiency. Bank branches typically have a two-stage structure, involving labor, physical capital, and other factors.
Introduction
Bank branches operate under the supervision of a central management team. The central manager, acting as the decision-maker, allocates resources such as labor and financial equity capital as inputs for these branches. The goal is to optimize the overall efficiency of the branches by minimizing the total consumption of resources while maximizing the desired outputs, such as security investments. A common approach to enhancing the performance of banks involves evaluating each branch separately. However, this method does not guarantee the minimization of total resource consumption and can be time-consuming. Since all bank branches are under the control of central management, the decision-maker can optimize the efficiency scores of branches by allocating resources to them simultaneously. This approach, known as centralized Data Envelopment Analysis (DEA), is particularly relevant when certain variables are controlled by a central authority, such as a Head Office, rather than individual unit managers. DEA is a mathematical programming technique used to assess the performance of homogeneous Decision Making Units (DMUs). However, in cases where DMUs have a network structure, such as banks, where the outputs of one division or sub-process serve as inputs for the next sub-process, traditional DEA models treat two-stage DMUs as black boxes and overlook potential connectivity among the stages. In our approach, we consider the internal activities within the system and propose a non-radial model to optimize multi-stage DMUs by taking into account the connectivity among the stages. Furthermore, in previous network DEA models, constraints related to intermediate activities were treated as inequalities, which, as we will demonstrate in this paper, can lead to contradictions in optimality. We address this issue by carefully considering the connectivity among stages. The presence of connectivity among stages introduces numerous variables and constraints to the corresponding model. This model, when used to measure the overall efficiency scores of all DMUs, would traditionally require solving as many problems as there are DMUs, which can be highly time-consuming. In our paper, we introduce a centralized approach that measures the efficiency scores of multi-stage structure DMUs by solving only one linear programming problem. We have applied these proposed models to evaluate bank branches and insurance companies. This approach provides a more comprehensive and efficient way to assess and improve the performance of multi-stage organizations like banks, taking into account the interconnected nature of their operations.
Methodology
We employ the Data Envelopment Analysis approach to evaluate systems with a multi-stage structure, often referred to as a network structure. Traditional DEA models treat two-stage DMUs as black boxes and overlook the potential for connectivity among these stages. In contrast, we delve into the internal activities of the system and propose a model that optimizes multi-stage DMUs by considering the interconnections among the stages. Moreover, in previous models designed to assess network systems, constraints related to intermediate activities were typically treated as inequalities, which could lead to inconsistencies in optimization. In our approach, we enhance these constraints associated with intermediate activities to ensure more robust optimization. Additionally, we apply a centralized approach to allocate resources to DMUs, allowing for the simultaneous optimization of the efficiency scores of all DMUs through the solution of a single linear programming problem. This centralized method streamlines resource allocation and improves the overall efficiency of the DMUs.
Results
We evaluated 20 bank branches, treating them as 20 DMUs with a two-stage structure. In the first stage, inputs included paid interest, personnel costs, paid interest related to foreign currency transactions, and personnel costs related to foreign currency transactions. The first stage produced intermediate outputs in the form of raised funds and raised funds related to foreign currency transactions. In the second stage, the outputs consisted of loans and common incomes. Notably, some loans in the second stage might become non-performing, where borrowers are unable to make full or even partial repayments. To address this, we considered non-performing loans as undesirable or bad outputs and transformed them into inverse values to treat them as good outputs. To calculate the efficiency scores of the bank branches, we employed both our improved network model and the traditional DEA approach. Our network-based method revealed that many of the bank branches under evaluation were inefficient, in contrast to the traditional method, which inaccurately identified many of the bank branches as efficient. Subsequently, we extended our network method to a centralized case, significantly reducing computation time. The network-based assessment of bank branches took nearly 5 seconds, whereas solving the centralized model required only 0.1 second. In addition to evaluating bank branches, we applied our methods to assess insurance companies. The results demonstrated that our model provided more accurate efficiency scores compared to previous network-based approaches.
Conclusion
In multi-stage production systems, the production process comprises several stages. Banks, for example, operate with a network structure in which labor, physical capital, and financial equity capital serve as inputs in the first stage to generate deposits as intermediate outputs. In the second stage, these banks utilize the deposits obtained from the first stage to create loans and security investments. We have introduced models to assess the efficiency of each stage, whether it's the first, intermediate, or final stage, individually. Additionally, we have developed a non-radial SBM model designed for evaluating DMUs with multi-stage structures. The Centralized DEA approach is a valuable method for central managers, particularly in large organizations like bank branches, to allocate resources effectively. We have extended our network-based method to a centralized approach, allowing us to calculate efficiency scores by solving just one linear programming problem. The results obtained from applying our proposed models to evaluate bank branches and insurance companies, both exhibiting network structures as DMUs, demonstrate the superiority of the network centralized approach over previous models.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DEA
 • Network DEA
 • Centralized DEA
 1. Amirteimoori A. (2013) A DEA two-stage decision processes with shared resources. Central European Journal of Operations Research, 21, 141-151.
 2. Färe, R., Grabowski, R., Grosskopf, S., & Kraft, S. (1997) Efficiency of a fixed but allocatable input: A non-parametric approach. Economic Letters, 56, 187–193.
 3. Färe R, Grosskopf S. Network DEA. SOCIO ECON PLAN SCI 34 (2000) 35-49.
 4. Färe R, Grosskopf S. Production and intermediate products: a Frontier approach. ECON LETT 50 (1996) 65-70.
 5. Färe R, Grosskopf S, Lee WF. (2004) Property rights and profitability. In: Färe R, Grosskopf S, editors. New directions: efficiency and productivity. Norwell Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.
 6. Färe R, Primont, D. (1984) Efficiency measures for multi plant firms. Operations Research Letters, 3, 257-260.
 7. Fukuyama, H. and Matousek, R. (2016) Modeling Bank Performance: A Network DEA Approach. European Journal of Operational Research, 259 (2), 721-732.
 8. Fukuyama H, Mirdehghan S. M. (2012) Identifying the efficiency status in network DEA. European Journal of Operational Research, 220(1), 85-92.
 9. Hu J-L, Yu H-E. (2015) Risk, Capital, and Operating Efficiency: Evidence from Taiwan’s Life Insurance Market. Journal of Emerging Markets Finance and Trade,
 10. Kao, C. (2009) Efficiency measurement for parallel production systems. European Journal of Operational Research, 196, 1107–1112.
 11. Kao, C., & Hwang, S. N. (2011) Decomposition of technical and scale efficiencies in two-stage production systems. European Journal of Operational Research, 211, 515–519.
 12. Banker R.D, Charnes A, Cooper W.W. (1984) Some methods for estimating technical and scale efficiencies in DEA. Management Science 30, 1078–1092.
 13. Kao C, & Hwang S-N. (2008) Efficiency decomposition in two-stage data envelopment analysis: An application to non-life insurance companies in Taiwan. European Journal of Operational Research 185 (1), 418–429.
 14. Koushki, F. (2017). Modeling Dynamic Production Systems with Network Structure. Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 12(1), pp. 13-26.
 15. Koushki F. (2018) Performance Measurement and Productivity Management in Production Units with Network Structure by Identification of the Most Productive Scale Size Pattern. International Journal of Supply and Operations Management, 5(4), 379-395.
 16. Lin, R., Chen, Z., Hu, Q., Li Z. (2017) Dynamic network DEA approach with diversification to multi-period performance evaluation of funds. OR Spectrum. doi:10.1007/s00291-017-0475-1.
 17. Liu S-T. (2013) Fuzzy efficiency ranking in fuzzy two-stage data envelopment analysis. Optimization Letters.8(2), DOI:10.1007/ s11590-012-0602-5.
 18. Liu U. (2018) Two-Phase Network Data Envelopment Analysis: An Example of Bank Performance Assessment. Chapter of book: Multi-Criteria Methods and Techniques Applied to Supply Chain Management. DOI: 10.5772/intechopen.74933.
 19. Liu, WB, Zhoua, Z B, Maa, CQ, Liu DB, Shen, WF. (2015) Two-stage DEA models with undesirable input-intermediate-outputs. Omega, 56, 74–87.
 20. Lozano S. & Villa, G. (2004) Centralized resource allocation using data envelopment analysis. Journal of Productivity Analysis, 22, 143–161.
 21. Lu, W-M, Kweh, Q. L., Huang, C-L. (2014) Intellectual capital and national innovation systems performance. Knowledge-Based Systems, 71, 201–210.
 22. Paradi, J.C., Rouatt, S., Zhu, H. (2011) Two-stage evaluation of bank branch efficiency using data envelopment analysis. Omega, 39(1), 99-109.
 23. Bansal , Mehra A. (2022) Malmquist-Luenberger productivity indexes for dynamic network DEA with undesirable outputs and negative data. RAIRO-Oper. Res. 56(2), 649 – 687.
 24. Phung, MT, Cheng, Cheng-Ping, Guo, Chuanyin Kao, Chen-Yu. (2020). Mixed Network DEA with Shared Resources: A Case of Measuring Performance for Banking Industry. Operations Research Perspectives, Elsevier, 7(C).
 25. Sahoo, B. K., Zhu, J., Tone, K., Klemen, B. M. (2014) Decomposing technical efficiency and scale elasticity in two-stage network DEA. European Journal of Operational Research, 233(3), 584–594.
 26. Seiford LM, Zhu J. (1999) Profitability and marketability of the top 55 US commercial banks. MANAGE SCI 45(9), 1270-88.
 27. Shokri Kahi V., Yousefi S., Shabanpour H., Farzipoor Saen R. (2017) How to evaluate sustainability of supply chains? A dynamic network DEA approach. Industrial Management & Data Systems, 117(9),1866-1889. https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2016-0389.
 28. Tone K. (2001) A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis, European Journal of Operational Research, 130, 498–509.
 29. Tone K., Tsutsui M. (2014) Dynamic DEA with network structure: a slacks-based measure app roach. Omega, 42(1), 124-131.
 30. Wang C.H., Gopal, R. & Zionts, S. (1997) Use of data envelopment analysis in assessing information technology impact on firm performance. Annals of Operations Research 73, 191-213.
 31. Wang, K., Huang, W., Wu, J., Liu Y. N. (2014) Efficiency measures of the Chinese commercial banking system using an additive two-stage DEA. Omega, 3, 445-20.
 32. Wankea P, Maredzab A., Guptac R. (2017) Merger and acquisitions in South African banking: A network DEA model. Research in International Business and Finance, 41, 362–376.
 33. Yang, F., Wu, D., Liang, L., Bi, G., Wu, D.D. (2011) Supply chain DEA: production possibility set and performance evaluation model. Annals of Operations Research, 185, 195-211.
 34. Barros, C.P., Wanke, P. (2015) An analysis of African airlines efficiency with two-stage TOPSIS and neural networks. Journal of Air Transport Management, 44-45, 90-102.
 35. Yu, M.-M., & Hsiao, B. (2015) Single-phase slack-based centralized DEA for resource reallocation. Intl. in Op. Res. doi:10.1111/itor.12210.
 36. Zhou Z., Lin L., Xiao H., Ma Ch., Wu Sh. (2017) Stochastic network DEA models for two-stage systems under the centralized control organization mechanism. Computers & Industrial Engineering, 110, 404-412.
 37. Chao C-M, Yu M-M, Lee U-T, Hsiao B. (2016) Measurement of Banking Performance in a Dynamic Multi-activity Network Structure: Evidence from Banks in Taiwan. Journal of Emerging Markets Finance and Trade.
 38. Chao C-M, Yu M-M, Wu H-N. (2015) An application of the Dynamic Network DEA Model: The case of banks in Taiwan. Journal of Emerging Markets Finance and Trade,
 39. Chen M-J, Chiu Y-H, Jan Ch., Chen Y-C, Liu H-H. (2015) Efficiency and Risk in Commercial Banks – Hybrid DEA Estimation. Journal of Emerging Markets Finance and Trade. 44, 3.
 40. Chen, Y., Cook, W. D., Li, N., Zhu, J. (2009) Additive efficiency decomposition in two-stage DEA. European Journal of Operational Research, 196, 1170-1176.
 41. Chen, Y., & Zhu J. (2004) Measuring information technology’s indirect impact on firm performance. Information Technology and Management, 5(12),9-22.