یکپارچه‏ سازی و بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدیریت منابع انسانی سبز

سید محمد هاشمی نژاد؛ احسان محمدیان امیری

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 279-306

https://doi.org/10.22054/jims.2020.47116.2389

چکیده
  امروزه مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی، داشتن آگاهی در مورد قوانین و مسائل سبز را امری مهم و ضروری برای بقای سازمان‌های خود می‏دانند. اگر چه امروزه محققان، هر یک از موضوعات مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز را به صورت جداگانه ترویج داده‌اند، اما تاخیر زیادی در یکپارچه‌سازی این دو موضوع وجود داشته است. لذا در این ...  بیشتر