یکپارچه‏ سازی و بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدیریت منابع انسانی سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، واحد علوم پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی، داشتن آگاهی در مورد قوانین و مسائل سبز را امری مهم و ضروری برای بقای سازمان‌های خود می‏دانند. اگر چه امروزه محققان، هر یک از موضوعات مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز را به صورت جداگانه ترویج داده‌اند، اما تاخیر زیادی در یکپارچه‌سازی این دو موضوع وجود داشته است. لذا در این پژوهش سعی در ارائه یک چارچوب یکپارچه و منسجم برای ارزیابی و بهبود فی ما بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز (GHRM-GSCM) با استفاده از رویکرد فازی شده است. ‌بدین منظور ابتدا با استفاده از بررسی جامع ادبیات پژوهش، مصاحبه و نظر خبرگان در صنعت کانه آرایی آریا‌، نسبت به شناسایی اولیه‌ی شاخص‌های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز اقدام به عمل آمد. در مرحله‌ی بعد با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی و ANP فازی روابط علی‌_‌معلولی، وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها مشخص شدند. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که عوامل رهبری، انعطاف‌پذیری و زیست‌محیطی به ترتیب اهمیت، به عنوان عوامل تاثیرگذار شناسایی شده‌اند و بهینه‌سازی این‌ عوامل توسط صنعت کانه آرایی آریا‌ می‌تواند منجر به بهینه شدن سایر عوامل (عوامل تاثیر‌پذیر) گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration and performance improvement performance of green supply chain management using by green human resource management

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hasheminejad 1
  • ehsan mohammadian amiri 2
1 Islamic Azad University
2 amirkabir university
چکیده [English]

Nowadays, managers in the public and private sectors consider having knowledge of green laws and issues as essential to the survival of their organizations. Although today researchers have promoted each issue of green human resource management and green supply chain management separately, but there has been a great deal of delay in integrating these two issues. Therefore, this study first attempts to provide an integrated and coherent framework for linking green human resource management and green supply chain management (GHRM-GSCM). For this purpose, firstly, using a comprehensive literature review of the research, interviews and expert opinion on the ornamental industry, the initial identification of evaluation indicators in green supply chain management and green human resources management was undertaken. In the next step, were determined the causal relations by using the fuzzy DEMATEL method and the fuzzy ANP method with the weight of each of the criteria and sub-criteria. The results of this assessment show that the factors of leadership, flexibility, and environmental importance are identified as effective factors, and optimizing these factors by the Arya array industry can caused to the optimization of other factors (influencing factors).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration
  • Green Human Resource Management
  • Green Supply Chain Management
  • Fuzzy DEMATEL Method
  • Fuzzy ANP Method