یکپارچه‏ سازی و بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از مدیریت منابع انسانی سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، واحد علوم پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

امروزه مدیران در بخش‌های دولتی و خصوصی، داشتن آگاهی در مورد قوانین و مسائل سبز را امری مهم و ضروری برای بقای سازمان‌های خود می‏دانند. اگر چه امروزه محققان، هر یک از موضوعات مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز را به صورت جداگانه ترویج داده‌اند، اما تاخیر زیادی در یکپارچه‌سازی این دو موضوع وجود داشته است. لذا در این پژوهش سعی در ارائه یک چارچوب یکپارچه و منسجم برای ارزیابی و بهبود فی ما بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز (GHRM-GSCM) با استفاده از رویکرد فازی شده است. ‌بدین منظور ابتدا با استفاده از بررسی جامع ادبیات پژوهش، مصاحبه و نظر خبرگان در صنعت کانه آرایی آریا‌، نسبت به شناسایی اولیه‌ی شاخص‌های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز اقدام به عمل آمد. در مرحله‌ی بعد با استفاده از تکنیک DEMATEL فازی و ANP فازی روابط علی‌_‌معلولی، وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها مشخص شدند. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد که عوامل رهبری، انعطاف‌پذیری و زیست‌محیطی به ترتیب اهمیت، به عنوان عوامل تاثیرگذار شناسایی شده‌اند و بهینه‌سازی این‌ عوامل توسط صنعت کانه آرایی آریا‌ می‌تواند منجر به بهینه شدن سایر عوامل (عوامل تاثیر‌پذیر) گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration and performance improvement performance of green supply chain management using by green human resource management

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Hasheminejad 1
  • ehsan mohammadian amiri 2
1 Islamic Azad University
2 amirkabir university
چکیده [English]

Nowadays, managers in the public and private sectors consider having knowledge of green laws and issues as essential to the survival of their organizations. Although today researchers have promoted each issue of green human resource management and green supply chain management separately, but there has been a great deal of delay in integrating these two issues. Therefore, this study first attempts to provide an integrated and coherent framework for linking green human resource management and green supply chain management (GHRM-GSCM). For this purpose, firstly, using a comprehensive literature review of the research, interviews and expert opinion on the ornamental industry, the initial identification of evaluation indicators in green supply chain management and green human resources management was undertaken. In the next step, were determined the causal relations by using the fuzzy DEMATEL method and the fuzzy ANP method with the weight of each of the criteria and sub-criteria. The results of this assessment show that the factors of leadership, flexibility, and environmental importance are identified as effective factors, and optimizing these factors by the Arya array industry can caused to the optimization of other factors (influencing factors).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integration
  • Green Human Resource Management
  • Green Supply Chain Management
  • Fuzzy DEMATEL Method
  • Fuzzy ANP Method
ابراهیم‌پور ازبری، مصطفی، مرادی، محمود، مومنه، محسن. (1396). نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت‌های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار. مطالعات مدیریت صنعتی، 15(47)،121-150.
ایمانی، دین محمد و احمدی، افسانه. (1388). مدیریت زنجیره ی تامین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی. ماهنامه‌ی مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 1(10)،  14-19.
بالوندی، علی حیدر، زردشتیان، شیرین. (1398). اثر شیوه‌های مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی نوآوری سازمانی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 221-239.
جندقی، مهسا. (1393). بررسی تاثیر نوآوری سبز بر موفقیت محصول جدید سبز به واسطه ی مزیت رقابتی محصول سبز مورد مطالعه: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه پلاستیک و پلیمر مشهد، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی.
میرغفوری، سید حبیب الله، مروتی شریف آبادی، علی، اسدیان اردکانی، فائزه. (1393). طراحی مدلی براى ارزیابى ریسک در زنجیره ى تأمین با رویکرد شبکه ى عصبى مصنوعى (مطالعه ى موردى: شرکت فولاد آلیاژى ایران - یزد. مطالعات مدیریت صنعتی، 11(30)، 1-21.
ناصری طاهری، مظفر. (1385). زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتی در قرن بیست و یکم. فصل‌نامه اقتصاد و تجارت نوین، (6)، 132-162.
نصیری، محمدتقی، حیدری، محمد، شهبازی، سارا، انصاری، اسماعیل. (1392). همبستگی استراتژی‌های منابع انسانی بر اساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد. ‌‌‌مدیریت ارتقای سلامت، (3)، 36-44.
Andersen, K. K., Cooper, B. K., & Zhu, C. J. (2007). The effect of SHRM practices on perceived firm financial performance: Some initial evidence from Australia. Asia Pacific Journal of Human Resources, 45(2), 168-179.
Atmaca, E., & Basar, H. B. (2012). Evaluation of power plants in Turkey using Analytic Network Process (ANP). Energy, 44(1), 555-563.
Baker, V. L. (2015). People strategy in human resources: Lessons for mentoring in higher education. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 23(1), 6-18.
Chang, D. Y. (1996). Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European journal of operational research, 95(3), 649-655.
Chang, T. H., & Wang, T. C. (2009). Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management. Information Sciences, 179(4), 355-370.
Chen, J., Weng, Y., & Zhao, S. (2009). Performance evaluation of green supply chain based on entropy weight grey system model. In Service Systems and Service Management. 6th International Conference on. 474-478.
Chin Wei, C., Siong Choy, C., & Kuan Yew, W. (2009). Is the Malaysian telecommunication industry ready for knowledge management implementation?. Journal of knowledge management, 13(1), 69-87.
Davenport, T.; David M. & Beers, M. (1998). Successful Knowledge Management Projects, Sloan Management Review, 39(2), 147-175.
Dutta, S. (2012), Greening people: a strategic dimension, ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, 2(1), 143-148.
Eltayeb, T. K., Zailani, S., & Ramayah, T. (2011). Green supply chain initiatives among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: Investigating the outcomes. Resources, conservation and recycling, 55(5), 495-506.
Jabbour, C. J. C., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2016). Green human resource management and green supply chain management: Linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production, 112, 1824-1833.
C.Y. Hsu, K.T. Chen, G.H. Tzeng, FMCDM with fuzzy DEMATEL approach for customers’ choice behavior model, Int. J. Fuzzy Syst. 9 (4) (2007) 236–246.
Kailun, X. (2010). The Application of Probabilistic Neural Network Model In the Green Supply Chain Performance Evaluation for Pig Industry. International Conference on E-Business and E-Government, 3310-3313.
Kang Shao, J. Y. (2010). Study on the Performance Evaluation of Green Supply Chain Based on the Balance Scorecard and Fuzzy Theory, 242-246.
Katou, A. A. (2008). Measuring the impact of HRM on organizational performance. Journal of Industrial Engineering and Management, 1(2), 119-142.
Muma, B. O., Nyaoga, R. B., Matwere, R. B., & Nyambega, E. (2014). Green supply chain management and environmental performance among tea processing firms in Kericho County-Kenya. International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 2(5), 270-276.
Mousa, S. K., & Othman, M. (2020). The impact of green human resource management practices on sustainable performance in healthcare organisations: A conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 243, 118- 135.
‌Olugu, E. U., Wong, K. Y., & Shaharoun, A. M. (2011). Development of key performance measures for the automobile green supply chain. Resources, conservation and recycling, 55(6), 567-579.
Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2003). Defuzzification within a multicriteria decision model. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 11(05), 635-652.
Sah, M. A. M., Habidin, N. F., Latip, N. A. M., & Salleh, M. I. (2014). A Review of Structural Relationship Between Supply Chain Management and Organizational Performance in Malaysian Automotive Industry. Universal Journal of Industrial and Business Management, 2(1), 1-5.
Seman, N. A. A., Govindan, K., Mardani, A., Zakuan, N., Saman, M. Z. M., Hooker, R. E., & Ozkul, S. (2019). The mediating effect of green innovation on the relationship between green supply chain management and environmental performance. Journal of Cleaner Production, 229, 115-127.
Van Laarhoven, P. J., & Pedrycz, W. (1983). A fuzzy extension of Saaty's priority theory. Fuzzy sets and Systems, 11(1-3), 229-241.
Waiganjo, E. W., Mukulu, E., & Kahiri, J. (2012). Relationship between strategic human resource management and firm performance of Kenya’s corporate organizations. International Journal of Humanities and Social Science, 2(10), 62-70.
Wu, W. W., & Lee, Y. T. (2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert systems with applications, 32(2), 499-507.
Yong, J. Y., Yusliza, M. Y., Ramayah, T., & Fawehinmi, O. (2019). Nexus between green intellectual capital and green human resource management. Journal of cleaner production, 215, 364-374.
Zaid, A. A., Jaaron, A. A., & Bon, A. T. (2018). The impact of green human resource management and green supply chain management practices on sustainable performance: An empirical study. Journal of cleaner production, 204, 965-979.
Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2008). Green supply chain management implications for “closing the loop”. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 44(1), 1-18.