تجزیه و تحلیل مبتنی بر ریسک عملکرد سیستم تولید

مهران خلج؛ امیر حسین خلج؛ جلال طالبی

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 137-163

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3913

چکیده
  سیستم های تولید همواره با ریسک های مختلفی از جمله ریسک توقف و از کار افتادگی روبرو هستند. تجزیه و تحلیلریسک عملکرد سیستم تولید، در حالی که داده های واقعی و مناسب در دسترس نیست باعث بروزخطا در پیش بینیپارامترها و سبب تصمیمگیری غلط خواهد شد. شرایط عدم قطعیت حالتی است که داده های مناسب برای تصمیمگیریوجود ندارد و در حالتی خاص از عدم قطعیت ...  بیشتر