تأثیر مدیریت کیفیت(جنبه‌های نرم و سخت) بر عملکرد نوآوری سازمان با نقش میانجی قابلیت نوآوری فناورانه و رفتار فعالانه کارکنان، مورد مطالعه: شرکت‌‎های دانش بنیان کشور

مجتبی رضایی زیولایی؛ حسام زندحسامی

دوره 18، شماره 59 ، دی 1399، ، صفحه 219-262

https://doi.org/10.22054/jims.2021.48758.2422

چکیده
  تحقیقاتی که تاکنون انجام شده بیانگر نتایج گوناگون و متفاوتی از ارتباط بین جنبه‌های مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری می‌باشد. اکثر تحقیقات انجام شده ارتباط مستقیم بین مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری سازمان را تایید می نماید لیکن جنبه‌های تاثیرگذار مدیریت کیفیت به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته‌ است، بنابراین در پژوهش حاضر شفاف سازی ...  بیشتر