تأثیر مدیریت کیفیت(جنبه‌های نرم و سخت) بر عملکرد نوآوری سازمان با نقش میانجی قابلیت نوآوری فناورانه و رفتار فعالانه کارکنان، مورد مطالعه: شرکت‌‎های دانش بنیان کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران ،ایران

10.22054/jims.2021.48758.2422

چکیده

تحقیقاتی که تاکنون انجام شده بیانگر نتایج گوناگون و متفاوتی از ارتباط بین جنبه‌های مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری می‌باشد. اکثر تحقیقات انجام شده ارتباط مستقیم بین مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری سازمان را تایید می نماید لیکن جنبه‌های تاثیرگذار مدیریت کیفیت به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته‌ است، بنابراین در پژوهش حاضر شفاف سازی جنبه های مدیریت کیفیت و میزان تاثیرگذاری ایشان بر عملکرد نوآوری سازمان ها مورد توجه قرار گرفت.
در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر جنبه‌های نرم و سخت مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی گری رفتار فعالانه کارکنان و قابلیت نوآوری فناورانه پرداخته شد. داده‌های‌ این پژوهش از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی فعال درحوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی جمع‌آوری گردید. با استفاده از متدولوژی مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی فرضیات پرداختیم. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت نرم با میانجی‌گری قابلیت نوآوری و رفتارفعالانه کارکنان بر عملکرد نوآوری تاثیرمعنادار دارد و مدیریت کیفیت سخت بر قابلیت نوآوری تاثیر معناداری دارد؛ همچنین قابلیت نوآوری نیز بر عملکرد نوآوری سازمان به صورت معنادار تاثیر ‌‌می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of quality management( soft and hard Aspect) in determining innovation performance by Mediate Role of Technological capability innovation and proactive behaviour, Case Study: knowledgebase firms

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rezaei Zivlaei 1
  • hesam zandhesami 2
1 Industrial Management, Islamic Azad University,Qazvin,Iran
2 industrial management group, management and economic faculty, islamic azad univercity, science and research branch, tehran,iran
چکیده [English]

Research conducted has shown different results from the relationship between aspects of quality management and innovation performance. Most researches confirm the direct relationship between quality management and organizational innovation performance, but the effective aspects of quality management have not been thoroughly investigated, so the present study Was considered clarifies the aspects of quality management and their impact on organizational innovation performance.
The purpose of this study was to investigate the impact of soft and hard aspects of quality management on innovation performance by mediating the role of employees' proactive behavior and technological innovation capability. The data of this study were collected from Iranian knowledge-based companies active in the field of laboratory equipment and materials. We tested the assumptions using structural equation modeling methodology and SmartPLS software.The results of this study showed that soft quality management mediated by innovation capability and proactive behavior of employees had significant effect on innovation performance and hard quality management had significant effect on innovation capability.Also innovation capability has a significant impact on the innovation performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality Management
  • . Innovation Performance
  • Technological innovation capability
  • Proactive Behaviour
  • KnowledgeBased Firms