نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

تحقیقاتی که تاکنون انجام شده بیانگر نتایج گوناگون و متفاوتی از ارتباط بین جنبه‌های مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری می‌باشد. اکثر تحقیقات انجام شده ارتباط مستقیم بین مدیریت کیفیت و عملکرد نوآوری سازمان را تایید می نماید لیکن جنبه‌های تاثیرگذار مدیریت کیفیت به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته‌ است، بنابراین در پژوهش حاضر شفاف سازی جنبه های مدیریت کیفیت و میزان تاثیرگذاری ایشان بر عملکرد نوآوری سازمان ها مورد توجه قرار گرفت.
در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر جنبه‌های نرم و سخت مدیریت کیفیت بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی گری رفتار فعالانه کارکنان و قابلیت نوآوری فناورانه پرداخته شد. داده‌های‌ این پژوهش از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی فعال درحوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی جمع‌آوری گردید. با استفاده از متدولوژی مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس به بررسی فرضیات پرداختیم. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت نرم با میانجی‌گری قابلیت نوآوری و رفتارفعالانه کارکنان بر عملکرد نوآوری تاثیرمعنادار دارد و مدیریت کیفیت سخت بر قابلیت نوآوری تاثیر معناداری دارد؛ همچنین قابلیت نوآوری نیز بر عملکرد نوآوری سازمان به صورت معنادار تاثیر ‌‌می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Quality Management (Soft and Hard Aspect) on Innovation Performance by Mediating Role of Technological Innovation Capability and Proactive Behaviour, (The Case: Knowledge-Base Firms)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rezaei Zivlaei 1
  • hesam zandhesami 2

1 Industrial Management, Islamic Azad University,Qazvin,Iran

2 industrial management group, management and economic faculty, islamic azad univercity, science and research branch, tehran,iran

چکیده [English]

The related researches show different results from the relationship between aspects of quality management and innovation performance. Most researches examined the direct relationship between quality management and organizational innovation performance, but the effective aspects of quality management have not been thoroughly investigated, so the present study considered clarifying the aspects of quality management and their impacts on organizational innovation performance. The purpose of this study is to investigate the impact of soft and hard aspects of quality management on innovation performance by mediating the role of employees' proactive behavior and technological innovation capability. Because the current situation has been studied and analyzed in this applied research, the method used is analytical-survey. The statistical population of this study are 400 knowledge-based companies in the field of laboratory equipment and materials manufactured in Iran who participated in the 6th exhibition of this field at Tehran International Exhibition. Theoretical bases were used to collect the relevant data, as well as to extract primary factors and indices from library and internet resources including articles, books and case studies. Also, during the process of attending the exhibition, questionnaires were used to collect the data and information needed to investigate the research hypotheses. Inferential statistics indices were determined and extracted according to the desired dimensions. After checking the validity and reliability of the questionnaire, the data normality test was performed using Kolmogorov-Smirnov test, then we analyzed the hypotheses using Structural Equation Modeling and SmartPLS and SPSS software. The results show that 5 hypotheses out of 8 proposed hypotheses were confirmed and it was found that soft quality management mediated by innovation capability and proactive behavior of employees had significant effect on innovation performance and hard quality management had significant effect on innovation capability. Also, innovation capability significantly affects the innovation performance of the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Quality Management
  • Hard Quality Management
  • Innovation Performance
  • Innovation Capability
  • Proactive Behaviour
  • Knowledge-Based Firms
میر فخرالدینی.حیدر، حاتمی نسب.حسن، طالعی فر،رضا. کنجکاو منفرد. اکیر رض(1389)، مدیریت دانش، نوآوری دانش، عملکرد نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط، چشم انداز مدیریت شماره2، ص 103-118.
اسد. محمدرضا، حمیدی. مهرزاد(1382)، بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در سازمان تربیت بدنی کشور، نشریه المپیک، دوره  11، شماره  4-3 ، ص  135- 136.
رضائیان. علی،(1390)، تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌‌ها(سمت)، چاپ سوم.
آشتیانی‌پور. زینب، زندحسامی. حسام(1392)، تحلیل چگونگی تأثیر قابلیت‌های نوآوری فناورانه بر رقابت پذیری شرکت‌های کوچک و متوسط، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت نوآوری، شماره 2، صفحه 1-24.
مومن‌زاده جهرمی. ابوالفضل(1396)، بررسی تأثیر جنبه‌های نرم و سخت مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و نوآوری ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی،دانشگاه مرودشت، تابستان 1396.
فنون. محمدعلی(1395)، بررسی ارتباط بین شیوه‌های مدیریت کیفیت جامع، توانمندی‌های کیفیت، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت پتروشیمی شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه مرودشت،  زمستان 1395.
قائم پناه. محمد، (1395)، تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفیت و نوآوری در شرکت KWC، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، شهریور 1395.
حسینی اکبرنژاد. شیما(1394)، بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان با میانجی گری عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی،دانشگاه گیلان، اسفند 1394.
سپهوند رضا و عارف نژاد. محسن(1393)، بررسی و تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری(مطالعه موردی شرکت زمزم اصفهان). پژوهشنامه مدیریت اجرای، علمی پژوهشی. سال ششم، شماره یازدهم
کزازی. ابوالفضل، شول. عباس(1392)، تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری: اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)  سال بیست و سوم شماره 71، صص 1-17.
شاکری. فاطمه، مهرجردی. محمدحسین ، دهنوی.حسن، کاوندی. رضا (1390) ، بررسی ارتباط جو سازمانی و نوآور بودن در فرآیند ، مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات ، دوره 2 ، شماره 1، ص 30 .
پاکزاد بناب. مهدی ( 1382 )، بررسی سیستم‌های سنجش نوآوری و ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری در ایران، پایان نامه دانشکده حسابداری و مدیریت علامه طباطبایی ، ص 15- 70.
میرکمالی. سید محمد، چوپانی. حیدر (1390) رابطۀ بین رهبری تحول  آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه‌ای. پژوهش نامه بیمه  )صنعت بیمه سابق(، سال 26، شماره 3، ص 155-181.
 
Larry Keeley& Other Collegues (2018), "Ten Type of Innovation,The Discipline of Building Breakthroughs" Paperback
Schumpeter Joseph A. (1934), "Theory of Economic Development Book"
Kahraman, C, Ertay, T, & Kozhan G, (2006), "A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach", European Journal of approach,390-411.
Garvin David a.(2000), "managing quality", Harvard business school.
Ana B. Escrig-Tena, Mercedes Segarra-Cipr_es, Beatriz García-Juan, Inmaculada Beltr_an-Martín., 2018. "The impact of hardand soft quality management and proactive behaviour in determining innovation performance". International Journal of Production Economics 200 (2018) 1–14
Zeng, J., Zhang, W., Matsui, Y., Zhao, X., 2017. The impact of organizational context on hard and soft quality management and innovation performance. Int. J. Prod. Econ.185, 240–251.
O'Neill, P., Sohal, A., Teng, C.W., 2016. Quality management approaches and their impact
on firms ׳ financial performance–An Australian study. Int. J. Prod. Econ. 171,381–393.
Jackson, S.A., Gopalakrishna-Remani, V., Mishra, R., Napier, R., 2016. Examining the impact of design for environment and the mediating effect of quality management innovation on firm performance. Int. J. Prod. Econ. 173, 142–152.
Song, Y., Su, Q., 2015. The relationship between quality management and new product development: evidence from China. Operations Manag. Res. 8 (1–2), 1–14
Silva, G.M., Gomes, P.J., Lages, L.F., Lopes, Z., 2014. The role of TQM in strategic product
innovation: an empirical assessment. Int. J. Operations Prod. Manag. 34 (10),1307–1337.
Wong, S.K.S.(2014), "Impacts of environmental turbulence on entrepreneurial orientation and new product success",European Journal of Innovation Management,Vol. 17 No. 2, pp.229-249
Laosirihongthong, T., Teh, P.L., Adebanjo, D., 2013. Revisiting quality management and
performance. Industrial Manag. Data Syst. 113 (7), 990–1006.
Kim, D.Y., Kumar, V., Kumar, U., 2012. Relationship between quality management practices and innovation. J. Operations Manag. 30 (4), 295–315.
Adhikari, D.R., 2010. Human resource development (HRD) for performance management.Int. J. Prod. Perform. Manag. 59 (4), 306–324.
Hoang, D.T., Igel, B., Laosirihongthong, T., 2006. The impact of total quality management on innovation: findings from a developing country. Int. J. Qual. Reliab. Manag. 23 (9), 1092–1117.
Policy Studies Institute, University of Westminster. "Small Firms' Innovation" ,2010.
Powell, 1995. Total quality management as competitive advantage a review and empirical study. Strategic Manag. J. 16 (No.1), 15–37.
Gadenne, D., Sharma, B., 2009. An investigation of the hard and soft quality management
factors of Australian SMEs and their association with firm performance. Int. J. Qual.Reliab. Manag. 26 (9), 865–880.
Prajogo, D.I., Ahmed, P.K., 2006. Relationships between innovation stimulus, innovation
capacity, and innovation performance. R&D Manag. 36 (5), 499–515.
Prajogo, D.I., Cooper, B., 2010. The effect of people-related TQM practices on job
satisfaction: a hierarchical model. Prod. Plan. Control 21 (1), 26–35.
Prajogo, D.I., Hong, S.W., 2008. The effect of TQM on performance in R&D environments:
a perspective from South Korean firms. Technovation 28 (12), 855–863.
Prajogo, D.I., Sohal, A.S., 2001. TQM and innovation: a literature review and research framework. Technovation 21 (9), 539–558.
Prajogo, D.I., Sohal, A.S., 2004. The multidimensionality of TQM practices in determining
quality and innovation performance—an empirical examination. Technovation 24(6), 443–453.
Prajogo, D.I., Sohal, A.S., 2006. The integration of TQM and technology/R&D management in determining quality and innovation performance. Omega 34 (3),296–312.
European Commission, The Measurement of Scientific and Technological Activity: Oslo Manual, OECD (2005).