ارزیابی روابط علی میان شاخص‌های مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

احمدرضا قاسمی؛ عزت اله اصغری‌زاده

دوره 12، شماره 34 ، مهر 1393، ، صفحه 107-132

چکیده
  بهداشت، ایمنی و مدیریت زیست‌محیطی(HSE) ازجمله الزامات و ضرورت‌های صنایع پرخطر محسوب می‌شود. این پژوهش درصدد تبیین شاخص‌های دخیل در تعالی پایدار در صنایع پرخطر است. یکی از نکات مؤثر در مدل‌های تعالی، ارزیابی رابطه علی میان شاخص‌های توانمند‌ساز و نتایج است که پژوهش حاضر درصدد بررسی این روابط علی در سطح صنعت پتروشیمی است. بر پایه مدل ...  بیشتر