ارزیابی روابط علی میان شاخص‌های مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پردیس فارابی(قم) دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

بهداشت، ایمنی و مدیریت زیست‌محیطی(HSE) ازجمله الزامات و ضرورت‌های صنایع پرخطر محسوب می‌شود. این پژوهش درصدد تبیین شاخص‌های دخیل در تعالی پایدار در صنایع پرخطر است. یکی از نکات مؤثر در مدل‌های تعالی، ارزیابی رابطه علی میان شاخص‌های توانمند‌ساز و نتایج است که پژوهش حاضر درصدد بررسی این روابط علی در سطح صنعت پتروشیمی است. بر پایه مدل اعتلای پایدار(تعالی H3SE) در صنایع پتروشیمی، نویسندگان به بررسی رابطه علی میان پنج توانمند‌ساز(رهبری، خط‌مشی‌ها و راهبرد‌ها، کارکنان، منابع و  فرایند‌ها) و نتایج(بهداشتی-ارگونومیکی، کارکنان، پیمانکاران، مشتریان، ایمنی- امنیتی، اجتماعی-فرهنگی و نتایج کلیدی عملکرد) پرداختند. برای بررسی روابط علی در این پژوهش از دو تکنیک مدل معادلات ساختاریافته خطی(PLS) و DEMATEL بهره‌گیری شده است. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای در میان متخصصین H3SE صنعت پتروشیمی کشور توزیع شد، و از این رهگذر رابطه میان شاخص‌ها به‌وسیله ابزار‌های پیش‌گفته مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با تکنیک DEMATEL  و  PLS شاخص تأثیرگذاری و با استفاده از ضرایب تعیین درجه تأثیر‌پذیری کل شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. هرچند ارزیابی روابط علی میان شاخص‌ها تأثیر به سزایی در تبیین مدل‌های تعالی داراست، به نظر می‌رسد تسری این دیدگاه از رویکردی ایستا به پویا به درک هرچه بیشتر تعاملات رخ‌داده درگذر زمان کمک شایانی نماید. 

کلیدواژه‌ها


Abou-El-Ata, MO & Kotb, KAM (1997) ."Multi-item inventory model with varying holding cost under two restrictions : A geometric programming approach ".production planning and control.
Balkhi ,Zt & Benkherof , L(1998)."A production lot size inventory model for deteriorating items and  arbitrary production and demand  rates ". European journal of operation research92:302-9.
Ben-daya,M & Raouf ,A(1993). "On the constrained multi-item single-period inventory problem" .International journal of general system; 13:104-12
Bhunia,Ak & Maiti,M (1997) ."Deterministic inventory models for variable production" . Journal of operational research society ; 48:221-4.
Cheng ,Tce.(1989)."An Economic Order Quantity model with demand-dependent unit cost". European journal of operation research;40:452-6.
Cheng ,Tce. (1991)."An Economic Order Quantity model with demand-dependent unit production cost and imperfect production process". IIE transactions ; 23:23-7.
Chu,C.W &  Patuwo,B.E &  Mehrez,A.Robinowitz(1999)."A dynamic two-segment partial backorder control of (r,Q) inventory system".Computers & Operation Research, 28, 935-953.
Churchman ,CW & Ackoff ,RL & Arnoff EL(1957)."Introduction to operation research". New York :Wiely,603-8.
Clark , Aj(1972)."An informal survey of multi-echelon inventory theory". Naval research logistics quarterly ;19:621-50.
Das,k & Roy,T.K &  Maiti,M (2004) ."Multi-item stochastic and fuzzy-stochastic inventory models under two restrictions". Computer and operation research journal. 31: 1793-1806.
Eynan,Amit & Kropp,Dean.H(2006)."Effective and simple EOQ-like solutions for stochastic demand periodic review systems". European Journal of Operation Research .Article in press.
Goswami,A & Chaudhuri,KS(1991)."An EOQ model for deteriorating items with shortages and a linear trend in demand". Journal of operational research society ;42:1105-10.
Hadely , G & Whitin ,T.M(1963). "Analysis of inventory systems" . Englewood Cliffs ,NJ:Prentice- Hall.
Hariga,M.A(1999)."A stochastic inventory model with lead time and lot size interaction".Production planning & control, vol.10,No.5,434-438.
Kilir,Gorge J & Yuan,Bo (2001)."Fuzzy sets and fuzzy logic theory and applications".Prentice,Hall of India . New Dehli .