شکاف میان قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران و کشورهای منتخب

محمد نبی شهیکی تاش؛ حدیثه محسنی؛ کامران محمودپور

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 179-202

چکیده
  رقابت به‌عنوان دنیای آیده آل اقتصاددانان شناخته می‌شود، دنیای که در آن قیمت نزدیک به هزینه نهایی بوده(مارک آپ نزدیک به یک) شدت مانع ورود در بازارها اندک و اطلاعات سیال پذیر است. در این مقاله به بررسی مارک آپ 36 صنعت فعال ایران، در سطح کد سه‌رقمی ISIC طی دوره 1390-1374 در مقایسه با کشورهای منتخب پرداخته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که در تمامی ...  بیشتر