بهینه‌سازی خطوط تولید چند محصولی با رویکرد شبیه‌سازی و برنامه‌ریزی چند هدفه

مائده مسیب مطلق؛ پرهام عظیمی؛ مقصود امیری

دوره 21، شماره 68 ، فروردین 1402، ، صفحه 75-120

https://doi.org/10.22054/jims.2019.30723.2015

چکیده
  این مطالعه، به بررسی خطوط تولید چند محصولی نامطمئن با چیدمان ترکیبی (سری-موازی) با احتمال خرابی ماشین‌آلات در هر ایستگاه کاری می‌پردازد. هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل ریاضی چند‌هدفه شامل بیشینه‌سازی نرخ تولید و کمینه‌سازی هزینه‌های ناشی از کاهش زمان پردازش ایستگاه‌های کاری و هم‌چنین حجم کل بافرها، با توجه به مقادیر بهینه میانگین ...  بیشتر

با استفاده MAG تعیین میزان بهینه ى عوامل مؤثر بر کیفیت جوش از روش شناسی سطح پاسخ و مقایسه آن با الگوریتم شبیه سازی تبرید (مطالعه ى موردی: شاسی وانت مزدا)

حسین خانکی؛ مهدی عزیز محمدی؛ مسعود وکیلی؛ سعید خان محمدیان

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 153-179

چکیده
  در این مقاله به بررسی و بهین هسازی شاخ صهای مهم یکی از رو شهای جوشکاری با عنوان جوشکاریپرداخته م ىشود. این روش یکى از فرایندهای مهم در ایجاد اتصالات (GMAW) قوس الکتریکی با گاز محافظدائمی فلزی با کیفیت بالا در صنایع مختلف ازجمله صنعت خودرو است که هدف از آن بهبود انداز هى ساق هىجوش و همچنین شاخ صهای کیفی آن است. یکی از تکنی کهای کاربردی برای ...  بیشتر

بهبود کارایی زمان در فرایند های خدماتی با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشات در متدولوژی شش سیگما

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 167-184

چکیده
  متدولوژی شش سیگما یکی از رویکردهای بهبود فرایند به شمار می رود که هدف آن بهبود بازدهی فرایند، پایایی، رضایت مشتریان و کاهش انحرافاتی همچون ضایعات، دوباره کاری ها و هزینه ها است. تاکنون تکنیک های متفاوتی برای نیل به این اهداف معرفی شده اند که یکی از کارامدترین آنها، طراحی آزمایشات است. تکنیک طراحی آزمایشات یک روش علمی برای معرفی پارامترهای ...  بیشتر