نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی تمام وقت دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 دانشکده مدیریت وحسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22054/jims.2019.30723.2015

چکیده

این مطالعه، به بررسی خطوط تولید چند محصولی نامطمئن با چیدمان ترکیبی (سری-موازی) با احتمال خرابی ماشین‌آلات در هر ایستگاه کاری می‌پردازد. هدف از این پژوهش، توسعه یک مدل ریاضی چند‌هدفه شامل بیشینه‌سازی نرخ تولید و کمینه‌سازی هزینه‌های ناشی از کاهش زمان پردازش ایستگاه‌های کاری و هم‌چنین حجم کل بافرها، با توجه به مقادیر بهینه میانگین زمان پردازش هر محصول در هر ایستگاه و حجم بافر میان ایستگاه های کاری می‌باشد. بدین منظور جهت پیکره‌بندی ساختار مدل ریاضی از تکنیک‌هایی نظیر شبیه‌سازی، طراحی آزمایشات و رویه سطح پاسخ و جهت حل آن از الگوریتم‌های فرا ابتکاری ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب(NSGA-II) و ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب(NRGA) استفاده شده است. اعتبار مدل ریاضی چند هدفه و کاربرد متدولوژی پیشنهادی حل مدل، در یک مطالعه موردی بررسی گردیده‌است. درنهایت، عملکرد الگوریتم‌های به‌ کارگرفته‌شده در تحقیق حاضر مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. نتایج نشان می دهد مدل ریاضی چند هدفه پیشنهادی جهت بهینه سازی خطوط تولید نامطمئن معتبر بوده و توانایی دستیابی به نقاط بهینه (نزدیک به بهینه) در سایر مسائل مشابه با ابعاد بزرگ تر و پیچیدگی بیشتر را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Optimization of Multi-product Assembly Lines Using Simulation and Multi-Objective Programming Approach

نویسندگان [English]

  • maedeh mosayeb motlagh 1
  • Parham Azimi 2
  • maghsoud Amiri 3

1 M.S. Graduate student, Department of Industrial Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabae’i University, Tehran, Iran

2 Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University

3 Department of Industrial Management, Management and Accounting Faculty, Allame Tabataba’i University

چکیده [English]

This paper investigates unreliable multi-product assembly lines with mixed (serial-parallel) layout model in which machines failures and repairing probabilities are considered. The aim of this study is to develop a multi-objective mathematical model consisting the maximization of the throughput rate of the system and the minimization of the total cost of reducing mean processing times and the total buffer capacities with respect to the optimal values of the mean processing time of each product in each workstation and the buffer capacity between workstations. For this purpose, in order to configure the structure of the mathematical model, Simulation, Design of Experiments and Response Surface Methodology are used and to solve it, the meta-heuristic algorithms including Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) and Non-Dominated Ranked Genetic Algorithm (NRGA) are implemented. The validity of the multi-objective mathematical model and the application of the proposed methodology for solving the model is examined on a case study. Finally, the performance of the algorithms used in this study is evaluated. The results show that the proposed multi-objective mathematical model is valid for optimizing unreliable production lines and has the ability to achieve optimal (near optimal) solutions in other similar problems with larger scale and more complexity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unreliable assembly line
  • multi-objective optimization
  • simulation
  • design of experiments
  • response surface methodology