بررسی نقش مستقیم محرکهای زنجیره تأمین و نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در بهبود عملکرد زنجیره تأمین مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی استان قزوین

صفر فضلی؛ زهرا امین افشار

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4170

چکیده
  هدف تحقیق بررسی نقش محرکهای زنجیره تامین بر یکپارچگی زنجیره و عملکرد شرکتهای تولیدی استانقزوین میباشد. در این تحقیق فرهنگ سازمانی به عنوان عامل تعدیلگر رابطه استفاده شده است. تحقیق شامل1 فرضیه میباشد که دادهها با استفاده از پرسشنامه از نمونه 95 تایی از مدیران زنجیره تامین، بر اساس مدلمعادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی جمعآوری ...  بیشتر

بررسی اثر عوامل فرهنگی (براساس مدل DOCS) بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی (اداره کل درمان غیر مستقیم استان تهران)

علیرضا امیر کبیری؛ هلیا طهرانی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 201-223

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر اثر عوامل فرهنگی بر روی رضایت شغلی و عملکرد کارکنان سازمان تامین اجتماعی می پردازد. برای اجرای آزمون از پرسشنامه دنیسون استفاده شده که وی فرهنگ سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه سه شاخص تعریف ...  بیشتر

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تکنولوژی خدماتی (مطالعه موردی سازمان فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو)

سیدمحمد اعرابی؛ محسن ادبی فیروزجایی

دوره 3، شماره 10 ، مهر 1384، ، صفحه 47-67

چکیده
  در اکثر کشورهای در حال توسعه و یا حتی بیشتر سازمان ها، علی رغم صرف هزینه های بسیار زیاد، جهت خرید و وارد کردن تکنولوژی شاهد هستیم که این تکنولوژی ها به خوبی جذب نمی شوند و تکنولوژی بعنوان موتور توسعه عمل نمی کند. یکی از دلایل این مساله، عدم تناسب بین فرهنگ موجود در جامعه یا سازمان با تکنولوژی مورد نظر می باشد. بنابراین از یک طرف ابتدا ...  بیشتر

بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 27-47

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی بمنظور بررسی فرهنگ سازمانی در یک گروه صنعتی می باشد. محقق پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی اجمالی روی چهارده الگوی فرهنگ سازمانی، الگوی گردن را هفت مولفه ی استانداردها، شفافیت سازمانی، مسئولیت ها، سازگاری، پاداشها، رهبری، صمیمیت و حمایت انتخاب نموده است. در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف ...  بیشتر