نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

این مقاله حاصل پژوهشی بمنظور بررسی فرهنگ سازمانی در یک گروه صنعتی می باشد. محقق پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی اجمالی روی چهارده الگوی فرهنگ سازمانی، الگوی گردن را هفت مولفه ی استانداردها، شفافیت سازمانی، مسئولیت ها، سازگاری، پاداشها، رهبری، صمیمیت و حمایت انتخاب نموده است.
در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف شده و با هشت فرضیه عام و با تعیین نمونه هایی در چهارده واحد تولیدی و ستادی مجزا و مستقل در جامعه آماری، مقایسه ای میان فرهنگ سازمانی در وضعیت موجود و فرهنگ سازمانی در وضعیت مطلوب از نظر کارکنان صورت گرفته است. نتایج و یافته ها نشان می دهد:

در آزمون انجام شده برای هفت مولفه ی فرهنگ سازمانی مشخص شد که میان فرهنگ سازمانی و وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از نظر کارکنان تفاوت معنی داری وجود دارد.
در بررسی فرهنگ سازمانی مشخص شد که فرهنگ سازمانی در وضعیت موجود در کلیه مراکز چهارده گانه جامعه آماری اعم از کارخانجات تولیدی و واحدهای ستادی بجز یک واحد ستادی یکسان است.
با تعیین میانگین نتایج آزمون در کلیه مراکز چهارده گانه مشخص شد که شرایط فرهنگ سازمانی در وضعیت موجود ضعیف است. زیرا میانگین نتایج آزمون کمتر از سه می باشد.

در پایان پیشنهادهایی برای بهبود شرایط و دستیابی به وضعیت مطلوب ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Organizational Culture in new Industries

نویسندگان [English]

  • M. A'arabi 1
  • M. Rahim Zadeh 2