تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis)

عادل آذر؛ کامران قربانی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 1-26

چکیده
  در این مقاله روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) برای تعیین کارایی نسبی سه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، علامه طباطبائی و شهید بهشتی استفاده شده است. ارزش کارایی با استفاده از سه شاخص ورودی، تعداد دانشجویان دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تعداد اعضای کادر هیئت علمی، تعداد کارکنان اداری تمام وقت و چهار شاخص خروجی، تعداد دانش آموختگان دو مقطع ...  بیشتر