برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات؛ به سوی رویکردهای اقتضایی

محمدرضا تقوا؛ هادی اسماعیل زاده؛ امیر محترمی

دوره 3، شماره 9 ، تیر 1384، ، صفحه 57-71

چکیده
  گسترش کاربریها و وسعت تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمانها در هزاره سوم سبب شده است که این فناوری در اغلب سازمانهای امروزین ماهیتی استراتژیک یابد. تاثیر پذیری روز افزون سازمان از این فناوری موجب گشته که همواره مدیریت بر این فناوری نیز از اهمیت راهبردی برخوردار شود. در این مقاله ابتدا به تاریخچه تحول فناوری اطلاعات اشاره ...  بیشتر