طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل از آن

حسین شمس شمیرانی؛ مهدی بشیری؛ محمد مدرس یزدی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7337

چکیده
  در این پژوهش، بهینه سازی زمانبندی امتحانات پایان ترم دروس دانشگاهی، بر اساس یک مسئله واقعیشناسائی شده در یکی از دانشگاههای کشور بررسی شده است. تابع هدفی که برای مسئله تعریف شده استنسبت به آنچه که تاکنون در ادبیات موضوع، مطرح شده، متفاوت است و به نحو موثرتری می تواند هدفواقعی مسئله را بیان نماید. برای تشکیل تابع هدف، مشابه با قانون ...  بیشتر