نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ محسن مومنه

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 121-150

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8119

چکیده
  طی سالهای اخیر با تغییر شرایط در بازارهای جهانی و رقابت مابین زنجیره های تأمین، سازمان ها دریافته اند کهبرای رشد و بقا در محیط پرتلاطم امروزی باید تمام تلاششان را در خلق و حفظ مزیت رقابتی پایدار به کارگیرند. از طرفی فشار مشتریان و خواست ذینفعان، سازمانها را در توجه به مولفه های توسعه پایدار همچونمباحث اجتماعی و زیست محیطی مجاب نموده ...  بیشتر